Kennisdossier Kernenergie
18 minuten

Wetenswaardigheden over kernenergie

Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft.
We noemen er een paar:
– er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen;
– de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd;
– de opslag van kernafval kan veilig;
– de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende;
– een kerncentrale heeft weinig ruimte nodig.
In dit artikel zullen we de verschillende onderwerpen bespreken.

 

 1. Kernenergie goed voor 1% energiegebruik Nederland
 2. Kernenergie niet broeikasvrij
 3. Geen taboe op kerncentrales
 4. Kernenergie een onverzekerbaar risico
 5. Voorbereiding op kernongeval blijft noodzakelijk
 6. Gebied rond Fukushima en Tsjernobyl langdurig onbewoonbaar
 7. Kernafval miljoen jaar gevaarlijk, probleem is niet opgelost.
 8. Tijdelijke bovengrondse opslag Vlissingen
 9. De genoemde opslagplaatsen in zout of klei
 10. Nieuwe discussie opslag kernafval
 11. Kleine hoeveelheden, groot gevaar
 12. Kernenergie kan niet uit
 13. Kerncentrales op thorium niet te koop
 14. Voorraad uranium snel op bij veel kerncentrales
 15. Kernenergie heeft veel ruimte nodig
 16. Een energievoorziening zonder kernenergie is mogelijk

1. Kernenergie goed voor 1% energiegebruik Nederland

De kerncentrale Dodewaard in de provincie Gelderland met een elektrisch vermogen van 54 Megawatt (MW) kwam in maart 1969 in bedrijf en sloot in 1997.[1] [2] De kerncentrale Borssele (bijna 500 MW) begon in oktober 1973 en mag tot eind 2033 in bedrijf blijven.[3] [4] [5] Deze kerncentrale was in 2018 goed voor 1% van het totale Nederlandse energiegebruik (zie tabel 1).[6] Wereldwijd zorgt kernenergie voor bijna 2% van het totale energiegebruik.[7] [8]

Tabel 1. Energiegebruik Nederland 1980 en 2017, 2018 en 2019; percentages per bron[9] [10] [11] [12]

jaar 1980 2017 2018 2019
aardgas 46,4   41 42 45
olie 46,5   38 38 36
kolen   5,7   12 11  8,6
kernenergie   1,4     1   1  1
zon en wind   0     1,4   1,6  1,8
biomassa   0     4,0   4  5,5
overige   0     2,6   2,4  2,1

Noot: overige betekent energie uit afval, waterkracht, bodemwarmte en invoer elektriciteit.

2. Kernenergie niet broeikasvrij

Broeikasgassen zoals CO2 geven een ongewenste klimaatverandering. Kernenergie is echter in tegenstelling tot wat regelmatig beweerd wordt, niet CO2-vrij.[13] Dit broeikasgas komt namelijk vrij bij de winning en bewerking van uraniumerts, bij de bouw van de kerncentrale, het transport van kernbrandstof, de afbraak van de centrale, enzovoort. Er zijn veel stappen nodig voor er stroom wordt geproduceerd in een kerncentrale. Bij al deze werkzaamheden zijn machines nodig die (momenteel) benzine of diesel gebruiken en zo CO2-uitstoot veroorzaken.

Op dit ogenblik worden uraniumertsen gewonnen met gemid­deld zo’n 0,1% uranium: in 1000 kilo gesteente zit een kilo uranium. Er is echter slechts een beperkte hoeveelheid ­erts met dit gehalte. Bij armere uraniumertsen moet veel meer gesteente afge­graven en verwerkt worden voor een­zelfde hoeveelheid uranium. Daardoor neemt de indirecte CO2‑uitstoot sterk toe. Bij een ertsgehalte van 0,02% gaat het om 300 gram CO2 per kWh (zie tabel 2).[14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]

De studies over de CO2-uitstoot noemen voor de fossiele brandstoffen allemaal vrijwel hetzelfde getal. Bij kernenergie zijn er grote verschillen. Vanwege de grote complexiteit van de kernenergiecyclus is het lastig om heel precies de werkelijke CO2 -uitstoot van kernenergie uit te rekenen.

In een tabel bij het in 2014 verschenen klimaatrapport van de Verenigde Naties (IPCC) wordt een uitstoot van CO2 van bijna 4 tot 110 gram CO2 per kilowattuur (kWh)  genoemd, met als gemiddelde 12 gram CO2 per kWh.[24] [25]  Dit gemiddelde werd sindsdien vaak genoemd.

Voor de onderbouwing werd verwezen naar studies van Lenzen en van Warner en Heath.[26] Lenzen concludeerde dat het gaat om gemiddeld 65 gram CO2 per kWh.[27] Warner en Heath noemden 12-110  gram CO2 per kWh.[28] Daar komt nog bij dat Warner en Heath wezen op de onvolledigheid van rapporten waar ze voor hun studie gebruik van maakten.[29] Dat zou eerder wijzen op een hogere uitstoot van CO2.

Waar het getal van 12 gram CO2 per kWh op is gebaseerd, wordt niet navolgbaar uiteengezet. Wel nauwkeurig en navolgbaar beargumenteerd zijn andere hier aangehaalde studies, met name die van de energie-analist Jan Willem Storm van Leeuwen.[30] Met behulp van die studies is tabel 2 samengesteld.

Tabel 2. Totale (directe en indirecte) CO2-uitstoot in gram per kilowattuur    

Brandstof Uitstoot
Aardgas  490
Aardgas met afvang CO2   78
Olie   740
Steenkool   820
Steenkool met afvang CO2   110
Uranium ertsgehalte 0,1%   65-178
Uranium ertsgehalte 0,02%  300
Zon    48
Wind   10-12

3. Geen taboe op kerncentrales

De plaatsen voor de bouw van nieuwe kerncentrales liggen al lange tijd vast: Eemshaven, Maasvlakte en Borssele.[32] Er is dus geen taboe op kernenergie.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schreef op 25 januari 2019 dat marktpartijen al sinds tientallen jaren een vergunning voor de bouw van een kerncentrale kunnen aanvragen, maar dat niet hebben gedaan.[33] De energiebedrijven RWE, Eneco, Vattenfall en Essent gaan niet investeren in kernenergie in Nederland, lieten ze het AD weten.[34]  Blijkbaar zijn er geen marktpartijen die dat willen.

4. Kernenergie is een onverzekerbaar risico

Wie de kleine lettertjes van de schadeverzekering bestudeert, komt ook een paragraaf tegen over schade die niet gedekt wordt. Behalve oorlog wordt ook schade “veroorzaakt door of samenhangend met atoomkernreacties” niet gedekt. Deze uitsluiting is niet toevallig. Er is namelijk een afspraak tussen de verzekeringsmaatschappijen dat zij niemand individueel zullen verzekeren tegen de risico’s van kernenergie.[35] Blijkbaar vinden verzekeringsmaatschappijen kernenergie een te groot risico en te onveilig.

5. Voorbereiding op kernongeval blijft noodzakelijk

Bij een kernongeval met de kerncentrale Borssele in Nederland, Doel en Tihange in België of Lingen in Duitsland moeten mensen tot op 10 kilometer afstand geëvacueerd worden.[37] Kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen moeten tot op 100 kilometer jodiumtabletten slikken om schildklierkanker te voorkomen.[38] Het gaat hier ook om gebieden in Nederland. Volgens de regering kan door een kernongeval een groter gebied getroffen worden dan eerder aangenomen.[39] De regering schreef op 20 december 2018 dat een ernstig kernongeval “grote gevolgen kan hebben voor Nederland.”[40] De Duitse overheidsorganisatie Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) heeft op 12 december 2019 een film uitgebracht over hoe te handelen bij een kernongeval.[41] De Nederlandse en Duitse regering blijven dergelijke veiligheidsmaatregelen nodig vinden.

6. Gebied rond Fukushima en Tsjernobyl langdurig onbewoonbaar

Soms lezen we dat na de kernongevallen bij Tsjernobyl en Fukushima er niet of nauwelijks doden te betreuren waren. Echter, niet het aantal directe doden is maatgevend voor een kernongeval maar de gevolgen op lange termijn: een groot gebied blijft langdurig onbewoonbaar wegens een te hoge stralingsdosis. Daar komt nog bij dat uit recent Duits onderzoek blijkt dat radioactieve straling twee tot vijf keer zo gevaarlijk is als tot nu toe werd aangenomen, terwijl ook de genetische schade nauwelijks wordt meegerekend.[42]

Door het ongeval in april 1986 met de kerncentrale bij Tsjernobyl in Oekraïne werd 200.000 vierkante kilometer land radioactief besmet; 350.000 mensen werden geëvacueerd; het totaal aantal doden door dit ongeval kan in Oekraïne en Wit-Rusland nog oplopen tot 140.000.[43] De economische schade is 210 miljard euro.[44]

Na het ongeluk met de kerncentrale in Fukushima in Japan in maart 2011 werden zo’n 150.000 mensen geëvacueerd; 1800 vierkante kilometer land is vanwege de stralingsbelasting ongeschikt voor bewoning en landbouw. [45] De kosten van dit ongeluk werden in november 2016 geschat op omgerekend 168 miljard euro.[46] Ter vergelijking: Nederland heeft een oppervlakte van 41.543 vierkante kilometer.[47]

7. Kernafval miljoen jaar gevaarlijk, probleem is niet opgelost

Nergens ter wereld is een ondergrondse opslagplaats voor warmte-producerend hoogradioactief afval in bedrijf. [48] Onder meer Zwitserland en Duitsland gaan ervan uit dat geologische stabiliteit, en dus een veilige opslagperiode van een miljoen jaar, gegarandeerd moet zijn.[49]

In Nederland wordt vaak verwezen naar de opslag in Finland, die veilig zou zijn. Maar Finland heeft hetzelfde concept voor de eindberging van radioactief afval als Zweden. In 2018 heeft het Zweedse Hof voor Land en Milieu het opbergplan in twijfel getrokken omdat de veiligheid niet is aangetoond.[50]  [51] Een definitieve oplossing is voorlopig nog niet in zicht.

8. Tijdelijke bovengrondse opslag Vlissingen

In Nederland gaat het radioactieve afval naar bovengrondse opslagloodsen van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) bij Vlissingen, die verantwoordelijk is voor de opslag van alle soorten kernafval in Nederland. De COVRA is een nv waarvan alle aandelen sinds 2002 in handen zijn van de staat.[53]  De locatie is een gebied buitendijks, net naast de kerncentrale in Borssele.[54] De COVRA stelt dat de kerncentrale Borssele en de gesloten kerncentrale Dodewaard zorgen voor ruim 90% van de totale radioactiviteit die geproduceerd wordt.[55]

9. Opslagplaatsen kernafval, in zout of klei?

Op den duur moet het radioactieve afval ondergronds worden opgeborgen in zoutkoepels of kleilagen. Genoemd zijn Ternaard in Friesland, Pieterburen en Onstwed­de in de provincie Groningen, Schoonloo en Gassel­te-Drouwen in Drenthe en de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe.[56] [57] [58] Voor opslag in kleilagen zou de zuidelijke helft van Friesland het meest geschikt zijn: het gaat om gebieden rond Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega.[59]

10. Nieuwe discussie opslag kernafval

Er zijn al opslagplannen vanaf 1976, maar die zijn telkens uitgesteld. Op 11 juli 2019 besloot Van Veldhoven, op dat moment staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, echter dat het Rathenau Instituut (RI) tot 1 juli 2024 een nieuwe discussie over de eindberging van radioactief afval gaat organiseren.[60] Het RI heeft dat op 11 juli 2019 op zijn website aangekondigd.[61] De tekst roept nu al vele vragen op. Daarmee krijgt de discussie over de definitieve berging van kernafval in zoutkoepels of kleilagen een valse start.[62]

11. Kleine hoeveelheden, groot gevaar

Regelmatig benadrukken voorstanders van kernenergie dat het maar om kleine hoeveelheden radioactief afval gaat. Maar bij kernafval gaat het vooral om het gevaar van zelfs een minieme hoeveelheid radioactiviteit. Immers, door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjerno­byl werd een groot deel van Europa besmet. Een berekening aan de hand van rapporten van het Nucleair Energie Agentschap te Parijs laat zien dat slechts 50 kilo langdurig gevaarlijke stoffen als cesium, strontium en plutonium verspreid werd.[63] Toch betekent die 50 kilo dat omvangrijke gebieden in Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne langdurig besmet zijn. Een kleine hoeveel­heid kernafval kan dus grote gevolgen hebben en is geen argument om te doen alsof dit afval een te verwaarlozen probleem is.

12. Kernenergie ‘kan niet uit’

Elektriciteit uit kerncentrales kost meer dan elektriciteit uit zon of wind. Dat is – om maar een voorbeeld te noemen – de reden waarom de Engelse regering op 17 januari 2019 heeft ingestemd met het besluit van een groep bedrijven om de bouw van twee kerncentrales te stoppen.[64] Op 16 september 2020 stopte het Japanse bedrijf Hitachi om financiële redenen de bouw van de kerncentrale Wylfa in Engeland. [66] Op 16 september 2020 verlaat het Japanse concern Hitachi een lang gepland Brits kernenergieproject, ondanks een zeer genereus ondersteuningspakket dat werd aangeboden door de Britse overheid.

TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 en daarover op 14 mei 2020 een rapport gepubliceerd. Het ene scenario schetst een toekomstbeeld waarin de overheid sterk sturend optreedt, in het tweede zijn het vooral burgers en bedrijven die werk maken van een duurzame samenleving. In beide scenario’s wordt in 2050 99% van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Hoewel beide scenario’s inzet van kernenergie niet uitsluiten, laat het kosten-geoptimaliseerde model geen inzet van kernenergie zien. De kosten van kernenergie zijn structureel hoger dan die van wind- en zonne-energie.[67]

De kerncentrale Borssele kan ook niet uit. De exploitant EPZ stelde hierover in een brief die op 14 september 2020 werd gepubliceerd: “De actuele marktprijzen zijn gemiddeld genomen lager dan de hiervoor genoemde kostprijs.” Daarom wil EPZ een overheidsgarantie voor de lange termijn.[68]  WISE is het daar niet mee eens en vroeg op 17 september 2020 in een brief aan de aandeelhouders Borssele om onderzoek te doen naar de financiële consequenties van een sluiting, zo mogelijk al in 2023.[69]

13. Kerncentrales op thorium niet te koop

Kernenergie op basis van thorium wordt naar voren geschoven. Dit type centrale is echter op z’n vroegst over 20 tot 30 jaar beschikbaar. Op 9 oktober 2015 concludeerde de vorige minister van Economische Zaken, Kamp:  “Benodigde ontwikkelingstijd thoriumreactoren maakt grootschalige toepassing daarvan in 2050 onwaarschijnlijk.”[70]

Medewerkers van de Chinese Academie van Wetenschappen werken nu aan een gesmoltenzoutreactor via een prototype met een vermogen van 2 MW, gevolgd door een 10 MW experimentele reactor die in 2025 in bedrijf moet komen. Commerciële toepassing duurt dan nog minstens tot 2040, stelden ze begin december 2017.[71]

14. Voorraad uranium snel op bij veel kerncentrales

Volgens een rapport uit 2018 van het Nucleair Energie Agentschap te Parijs is de geïdentificeerde voorraad uranium (winbaar tegen kosten van 130 dollar per kilo) 6,2 miljoen ton.[72] Stel dat alle landen in de jaren 80 het voorbeeld van Frankrijk hadden gevolgd en kernenergie in 2030 zo’n 70% van alle elektriciteit had moeten leveren. We kunnen dan bij benadering uitrekenen dat tot eind 2031 zo’n 6,3 miljoen ton uranium nodig was geweest.[73] Dat is de totale geïdentificeerde voorraad van 6,2 miljoen ton. In dit voorbeeld zou de geïdentificeerde voorraad uranium al over 11 jaar op zijn.

15. Kernenergie heeft veel ruimte nodig

Kernenergie zou weinig ruimte nodig hebben, een stelling die juist is als we alleen de plek bekijken waar een kerncentrale staat. Maar een kerncentrale heeft een groot oppervlak aan water nodig voor koeling. Voor de kerncentrale Borssele gaat het om 63.000 kubieke meter per uur.[74] Bovendien geldt sinds 1986 het zogeheten waarborgingsbeleid. Het waarborgingsbeleid komt erop neer dat de regering wil voorkomen dat met name binnen een straal van vijf kilometer nieuwe fabrieken met veel werknemers of grote wooncomplexen (bijvoorbeeld seniorenflats) of recreatiegebieden worden aangelegd.[75] Een nieuwe kerncentrale betekent dus een omvangrijk indirect ruimtebeslag. Het ruimtebeslag door bijvoorbeeld de uraniummijnen in het buitenland komt daar nog bij. Een voorbeeld: bij Shekaftar in Kirgizië (een land in Centraal-Azië) ligt 700.000 m3 afval van de winning en verwerking van uranium dat een bedreiging is voor mens en milieu, bleek op 28 juli 2020.[76] Al met al is de stelling dat kernenergie weinig ruimte nodig zou hebben, twijfelachtig.

16. Een energievoorziening zonder kernenergie is mogelijk

De landelijke netbeheerder TenneT (elektriciteit) en Gasunie (gas) publiceerden op 15 februari 2019 hun Infrastructure Outlook 2050 over Nederland en Duitsland.[77] Het gaat over de realisering van een energievoorziening vanaf nu tot 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Daarbij zijn de klimaatdoelen van Parijs het uitgangspunt. Het woord kernenergie komt in dit dikke rapport niet voor.

Op 29 december 2019 verscheen een analyse op basis van 47 studies  van 13 van elkaar onafhankelijke groepen van wetenschappers dat duurzame energie bijna 100% van de energievoorziening kan verzorgen rond 2050.[78]

Op 14 februari 2020 bracht het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE een rapport uit over de energievoorziening in Duitsland tot het jaar 2050. Daaruit blijkt dat een betrouwbare en betaalbare energievoorziening mogelijk is zonder kernenergie. Het woord kernenergie komt in dit rapport slechts één keer voor, namelijk bij de vaststelling dat in 2022 alle Duitse kerncentrales gesloten zullen zijn.[79]

Waarvan akte!

……………………………………………………………………………………………

[1] http://www.kernenergieinnederland.nl/node/701

[2] http://www.kernenergieinnederland.nl/files/19970326-gkn.pdf, 26 maart 1997.

[3] http://epz.nl/kernenergie.

[4] http://kernenergieinnederland.nl/node/745.

[5] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vergunningen/2012/10/24/inspraak-verlenging-bedrijfsduur-kerncentrale-borssele.html, 20 maart 2013.

[6] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table?ts=1577089989459, 13 december 2019.

[7] https://www.iaea.org/publications/13591/energy-electricity-and-nuclear-power-estimates-for-the-period-up-to-2050, 10 september 2019.

[8] https://www.worldnuclearreport.org/, december 2019.

[9]  Algemene Energieraad, “Klein vademecum voor de energie 1982”,

https://search.socialhistory.org/Record/996491.

[10] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/16/energieverbruik-gedaald-in-2018, 17 april 2019.

[11] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table?ts=1538899484905, 2 juli 2018

[12] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/22/verbruik-hernieuwbare-energie-met-16-procent-gegroeid, 29 mei 2020.

[13] https://www.ipcc.ch/sr15/; http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf, 8 oktober 2018; volgens dit rapport zijn in sommige scenario´s nieuwe kerncentrales  nodig opdat in 2050 zo´n  2,5 keer zoveel elektriciteit uit kerncentrales komt als nu.  Zie ook: http://www.world-nuclear-news.org/Articles/UN-report-shows-increased-need-for-nuclear, 8 oktober 2018.

[14] Jan Willem Storm van Leeuwen, Energy from Uranium, Oxford Research Group, juli 2006, http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/energy_security_and_uranium_reserves_secure_energy_factsheet_4.

[15] http://www.peopleplanetprofit.be/beelden/oko-institut.pdf, maart 2007.

[16] https://www.dont-nuke-the-climate.org/: Jan Willem Storm van Leeuwen, Climate change and nuclear power. An analysis of nuclear greenhouse gas emissions, 24 oktober 2017; https://www.laka.org/nieuws/2018/kernenergie-niet-co2-vrij-10068.

[17] https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/NuclearVsWWS.pdf, 15 juni 2019.

[18] http://www.co2ntramine.nl/kernafval-en-opslag-in-zoutkoepels-wat-we-erover-weten/, de bijlage met een overzicht van de stand van zaken rond kernenergie, 11 juni 2019.

[19] http://www.nature.com/articles/s41560-017-0032-9; https://www.pv-magazine.de/2017/12/11/indirekte-photovoltaik-emissionen-kein-hindernis-fuer-dekarbonisierung/, 12 december 2017.

[20] http://energiasostenible.org/mm/file/GCT2008%20Doc_ML-LCE%26Emissions.pdf, 8 april 2008.

[21] https://jaspervis.wordpress.com/2019/03/03/hoeveel-co2-kost-al-dat-staal-van-een-windmolen-eigenlijk-2019-update/,  3 maart 2019.

[22] https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/NuclearVsWWS.pdf, 15 juni 2019.

[23] https://www.leonardodicaprio.org/the-7-reasons-why-nuclear-energy-is-not-the-answer-to-solve-climate-change/, 20 juni 2020.

[24] https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf, Schlömer S., T. Bruckner, L. Fulton, E. Hertwich, A. McKinnon, D. Perczyk, J. Roy, R. Schaeffer, R. Sims, P. Smith, and R. Wiser,

2014: Annex III: Technology-specific cost and performance parameters. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

[25] Het gaat hier om de zogheten mediaan. Dat is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet (https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaan_(statistiek)). Waarom de mediaan gebruikt wordt en niet het rekenkundig gemiddelde, wordt niet uitgelegd.

[26] https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-ii.pdf.

[27] http://energiasostenible.org/mm/file/GCT2008%20Doc_ML-LCE%26Emissions.pdf, 8 april 2008.

[28] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1530-9290.2012.00472.x , 17 april 2012.

[29] De mijnbouwmethoden worden in meer dan de helft van de studies niet onderzocht. Meer dan de helft van de studies besteedt geen aandacht aan de kwaliteit van het uraniumerts. Dit kan van grote invloed zijn op de CO2-uitstoot. De ontmanteling van kerncentrales werd onvolledig meegenomen. Het herstellen van mijnen, dat een groot deel van de CO2-emissies kan veroorzaken, werd in geen enkele studie meegenomen.  De methodes  werden meestal niet gedetailleerd genoeg omschreven.

[30] https://www.stormsmith.nl/nuclearco2.html. Desgevraagd deelt Storm van Leeuwen mee: “Mijn rapporten berusten op een fyische (thermodynamische) analyse van alle processen die deel uitmaken van het nucleaire energiesysteem van cradle to grave, inclusief de eindberging van het radioactive materiaal, definitieve isolatie van de biosfeer. Voor zover ik weet heeft vrijwel geen enkele andere studie alle processen en alle energiestromen en CO2 emissies, directe en indirecte,  meegenomen. De meeste studies zijn in feite meta-studies waarin de uitkomsten van een klein aantal oorspronkelijke studies via allerlei, vaak ondoorzichtige, modellen bewerkt worden, soms ook met economische modellen. Enkele van de oorspronkelijke analyses berusten op gegevens uit begin jaren 1970. Voor zover ik heb kunnen beoordelen, hebben alle meta-studies de resultaten van veel andere studies statisch bewerkt aslof het metingen zijn van eenzelfde grootheid gemeten volgens dezelfde meetmethode; dit is niet het geval. Vaak worden daarbij ‘outliers’ (altijd de hoge waarden) weggelaten, zonder te vermelden op grond waarvan het ‘outliers’ zijn volgens de auteurs..

[31] http://www.no2nuclearpower.org.uk/wp/wp-content/uploads/2020/02/NuClearNewsNo122.pdf, nummer 122, februari 2020.

[32] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/02/25/derde-structuurschema-elektriciteitsvoorziening-deel-4-planologische-kernbeslissing.html, 25 februari 2010.

[33] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/25/kamerbrief-met-antwoorden-op-vragen-over-rol-kernenergie-in-relatie-tot-opwarming-aarde, 25 januari 2019.

[34] https://www.ad.nl/economie/energiereuzen-fileren-vvd-voorstel-voor-nieuwe-kerncentrales~a93c015e/.

[36] https://www.oecd-nea.org/law/nlparis_conv.html; https://www.oecd-nea.org/law/paris-convention-protocol.html.

[37] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/09/29/vooraankondiging-verspreiding-jodiumtabletten, 29 september 2017.

[38] http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-harmonisatie-aanpak-kernongevallen-in-nederland-en-buurlanden/kamerbrief-over-harmonisatie-aanpak-kernongevallen-in-nederland-en-buurlanden.pdf, 2 juli 2014.

[39] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32645-55.html, 30 september 2013.

[40] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/evaluatie-van-de-nationale-nucleaire-oefening-shining-spring-2018, 20 december 2018.

[41] www.bfs.de/notfallschutz-film, www.youtube.com/bfsbund, 12 december 2019.

[42] http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/atom/schwach-und-mittelaktiver-atommuell-die-unterschaetzte-gefahr.html, 12 februari 2020.

[43] http://laka.org/info/publicaties/2011-chernobyl_chronology.pdf, 11 maart 2011.

[44] https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/pressematerial/Hinkley_Point/2017-04-FOES-Kurzanalyse-Atomhaftung.pdf,  25 april 2017.

[45] http://www.co2ntramine.nl/ontwerp-kerncentrale-fukushima-niet-berekend-op-de-werkelijkheid/,  9 oktober 2012; http://naiic.go.jp/en/, augustus 2012.

[46] http://www.reuters.com/article/us-tepco-outlook-idUSKBN13N03G?il=0, 27 november 2016.

[47] https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland.

[48] https://www.greenpeace.fr/report-the-global-crisis-of-nuclear-waste/, 30 januari 2019.

[49] Nagra, Medienmitteilung, 6 november 2008. 

[50] http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Greenpeace-welcomes-court-decision-on-nuclear-waste/, 23 januari 2018.

[51] https://www.greenpeace.fr/report-the-global-crisis-of-nuclear-waste/, 30 januari 2019; href=”http://www.nonuclear.se/szakalos-et-al20180426analys-av-karnbransleforvarsfragan”>http://www.nonuclear.se/szakalos-et-al20180426analys-av-karnbransleforvarsfragan

[52] http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/atom/schwach-und-mittelaktiver-atommuell-die-unterschaetzte-gefahr.html, 12 februari 2020.

[53] http://www.covra.nl/over-covra/organisatie.

[54] https://radioactiefafval.nl/.

[55] Milieu-effect rapport (behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NV), COVRA, 1995, samenvatting p. 5 en 13.

[56] http://www.covra.nl/infocentrum/opera, rapport CORA (Commissie Opberging Radioactief Afval, 1995-2001).

[57] Herman Damveld, “ Touwtrekken om radioactief afval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels “ Groningen, 2001.

[58] Commissie Opberging te Land (OPLA), Onderzoek naar de geo­logi­sche opberging van radioactief afval in Nederland. Eind­rap­port Aanvullend onderzoek van Fase 1 (1A), (1993).

[59] http://www.laka.org/nieuws/2014/tno-rapport-friese-klei-best-voor-opslag-kernafval-2745/, 11 juli 2014; http://www.no-a.nl/files/11072014-vp.pdf .

[60] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z14972&did=2019D30740.

[61] https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/definitieve-veilige-opslag-van-radioactief-afval-vereist-maatschappelijke, 11 juli 2019.

[62] http://www.co2ntramine.nl/valse-start-nieuwe-discussie-opslag-kernafval/,  5 augustus 2019.

[63] NEA, “Chernobyl Ten Years On. Radiological and Health Impact”, Parijs, 1996, p 29.

NEA, “Sarcophagus Safety ’94. The State of the Chernobyl Nuclear Power Plant Unit 4”, Proceedings of an International Symposium Zeleny Mys, Chernobyl, Ukraine, 14-18 maart 1994, p 46.

[64] https://www.gov.uk/government/speeches/statement-on-suspension-of-work-on-thewylfa-newyddnuclear-project, 17 januari 2019.

[65]

https://www.diw.de/de/diw_01.c.670590.de/publikationen/weekly_reports/2019_30/high_priced_and_dangerous_nuclear_power_is_not_an_option_for_the_climate_friendly_energy_mix.html, juli 2019.

[66] https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hitachi-withdraws-from-UK-new-build-project, 16 september 2020.

[67] https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/5/scenario-s-toekomstig-duurzaam-en-betaalbaar-energiesysteem/, 14 mei 2020.

[68] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/09/14/kamerbrief-over-levensduurverlenging-van-de-kerncentrale-borssele-na-2033, 14 september 2020.

[69] https://wisenederland.nl/oproep-aandeelhouders-pzem-onderzoek-sluiting-van-verlieslijdende-kerncentrale-borssele/, 17 september 2020.

[70] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/09/nationale-energieverkenning-2015, 9 oktober 2015.

[71]  https://www.deingenieur.nl/artikel/thorium-reactor-heeft-nodige-haken-en-ogen#.Wif69YkWnaE.twitter, 6 december 2017.

[72] http://www.oecd-nea.org/news/2018/2018-07.html, 13 december 2018.

[73] Volgens het IAEA was het totale energiegebruik in 2007, uitgedrukt in ExaJoule (EJ) 510 EJ, waarvan kernenergie 5,9%, dat is 30EJ. Voor 2030 verwacht het IAEA een wereldwijd energiegebruik van 826EJ, waarvan 39% elektriciteit ofwel 322EJ. Stel kernenergie zorgt voor 70% van het elektriciteitsgebruik in 2030, overeenkomend met 225EJ. Kernenergie gaat dan van 30EJ naar 225EJ, dat is 7,5 keer zoveel. Er is dan ook 7,5 zoveel uranium nodig in 2030, d.w.z. 525.000 ton in dat jaar. Bij benadering is gemiddeld tussen 2011 en 2030 jaarlijks zo’n 300.000 ton uranium nodig. Tot en met 2031 is dat 6,3 miljoen ton.

[74] C. Andriesse,”Kernenergie in beweging”, Amsterdam, 1982, hoofdstuk 4.

[75] https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/18/076/18076239.pdf.

[76] https://world-nuclear-news.org/Articles/Remediation-work-begins-at-Kyrgyz-legacy-uranium-s, 28 juli 2020.

[77] https://www.gasunie.nl/nieuws/in-het-nieuwe-energiesysteem-moeten-het-stroom-en-gasnet-meer-gaa, 15 februari 2019.

[78]
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/CombiningRenew/100PercentPaperAbstracts.pdf, 29 december 2019.

[79] https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/klimaschutzziele-in-der-energieversorgung-erreichbar.html, 14 februari 2020.

 

Meer over Kernenergie


Artikel

Is kernenergie duurzaam?

3 minuten

Artikel

Wat is kernenergie

10 minuten