4 juli 2021

Reacties op de campagne ‘geen kerncentrale in mijn gemeente’

Als reactie op het verzoek van consultancybureau KPMG aan de provincies om de belangstelling voor een kerncentrale te monitorenheeft WISE op 14 april een actie opgezetDoor middel van brieven aan de gemeenten hebben inwoners kunnen laten weten dat zij de komst van een kerncentrale niet zien zitten. Inmiddels loopt deze actie twee weken. Onderstaand volgen de reacties van gemeenten aan hun inwoners, binnengekomen via onze mailactie en die van stichting Laka.

Ben je niet overtuigd door het antwoord van jouw gemeente? Vraag dan vooral ook je kennissen en buren om nog een mailtje te sturen 😉

Achtkarspelen 

Weet niet of het hier een actuele discussie is. Mocht zo’n voorstel ooit gedaan worden dan beslist de raad daarover, niet de ambtelijke organisatie. 
Mocht dit punt wel naar bovenkomen in de raad, dan raden we u aan uw zorgen aan raadsleden en partijen kenbaar te maken. 

Alkmaar 

“N.a.v. uw onderstaande mail deel ik u mede dat het bouwen van een kerncentrale in Alkmaar niet aan de orde is. Kernenergie is een onderwerp waarover op nationaal niveau wordt beslist.”

 Apeldoorn 

Op dit moment maakt kernenergie geen onderdeel uit van het beleid van de gemeente Apeldoorn. Dit geldt ook voor Regionale Energiestrategie van de Cleantech Regio, die nu als Ontwerp ter inzage ligt voor inspraak. Van de provincie hebben we per brief een aantal vragen ontvangen over kernenergie. De beantwoording van deze vragen is in concept gereed, maar zal naar verwachting definitief worden gemaakt door het college van B&W op 11 mei. Ik stuur u na 11 mei deze antwoorden toe. 

Arnhem

Geldelander: In Arnhem sluit de grootste partij, GroenLinks, de komst van een kerncentrale uit. Volgens fractievoorzitter Mark Coenders is kernenergie duur, schadelijk en gevaarlijk. ,,Bovendien kan ik geen plek in Arnhem bedenken die er geschikt voor zou zijn’’, vertelt Coenders.

 Beekdaelen 

“De aanwijzing voor de bouw van een kerncentrale is geen gemeentelijke aangelegenheid, hierover gaan de Provincie en het Rijk. De provincie heeft gesteld dat er in Limburg geen locatie wordt onderzocht. Voor de volledigheid moet hier wel bij worden vermeld dat dit niet volledig uitsluit dat er, in de toekomst, vanuit de provincie een dergelijke locatie wel wordt onderzocht. Daarvoor hebben we echter geen signalen ontvangen. Mocht dat onverwacht wel gebeuren, dan wordt uw oproep daarin zeker meegenomen.” 

Beesel

“Ik durf te beweren dat de gemeente Beesel alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat een kerncentrale op het grondgebied komt. Naast het feit dat onze gemeente erg klein is om een kerncentrale te herbergen en wij geen ruimte ervoor hebben in de nabijheid van de Maas, richten wij ons op dit moment op energiebesparing en op het opwekken van duurzame energie. Ook in de RES, de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg, wordt Kernenergie niet als oplossing aangedragen.” 

“Uranium is een eindige delfstof en er is geen oplossing voor het kernafval. Ik ben het met je eens dat we nu moeten acteren en zeker niet moeten wachten op mogelijke oplossingen die tientallen jaren in de toekomst liggen en die schrikbarend duur zijn.” 

Bergen 

Tijdens de RES-bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld over kerncentrales. Kerncentrales spelen echter geen rol in de RES, enerzijds omdat de rijksoverheid hierover gaat en niet de regio en anderzijds omdat ze niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden vanwege de zeer complexe realisatieprocedures. De komende jaren wordt ingezet op duurzame energieopwekking uit zon en wind. 

Berg en dal

Gelderlander: Berg en Dal wil geen kerncentrale in de gemeentegrenzen. ‘Op dit moment is het al een grote uitdaging om een goede modus te vinden tussen het mogelijk maken van duurzame energie, landschappelijke kwaliteiten, toeristische waarden en draagvlak bij inwoners. Voor het huisvesten van een kerncentrale geldt dat dit nog vele malen moeilijker is.

Bergen op zoom

BDdeStem: Het college van burgemeester en wethouders verzet zich niet tegen de komst van een kerncentrale op Bergs grondgebied. (…) ,,Het is niet aan ons om over een dergelijk polariserend en politiek beladen onderwerp een standpunt in te nemen”, stelt het college in een schriftelijke reactie. ,,De toekomst van kernenergie is afhankelijk van landelijk beleid. We nemen de onderzoeken die het rijk en de provincie uitvoeren naar kernenergie voorlopig voor kennisneming aan.”

 Breda 

In reactie op uw e-mail, wil ik u melden dat de gemeenteraad van Breda op 1 april een motie over kernenergie heeft aangenomen. In deze motie spreekt de raad zich uit geen kerncentrale in Breda te willen en roept het college dit standpunt uit de dragen en onverminderd te blijven werken om de doelstellingen van energietransitie van 2030 te realiseren. 

Bunnik

“Het vraagstuk van kernenergie is naar onze mening een landelijk vraagstuk vanwege de grote impact op de omgeving en vanwege de belasting op toekomstige generaties. In onze gemeente is over dit vraagstuk door ons geen expliciet specifiek onderzoek uitgezet. Binnen ons grondgebied zien wij daarnaast geen ruimte voor een kerncentrale gezien de grote veiligheidszone en de behoefte aan veel koelwater.”

Cuijk

“De wethouder Duurzaamheid heeft er kennis van genomen. De Energievisie van de gemeente Cuijk is onlangs herzien en kernenergie vind je hierin niet als een oplossing om onze klimaatdoelen te halen Ik hoop dat ik je hiermee kan geruststellen.” 

De Fryske Marren

Hartelijk bedankt voor uw mail en de uiting van uw zorgen. De gemeente wil inzetten op een duurzame energievoorziening. Kernenergie is in onze ogen hier geen onderdeel van. Daarnaast vinden wij kernenergie niet passen bij de landschappelijke kenmerken van onze gemeente. 

Den Haag

“Er komt geen kerncentrale in onze gemeente.” 

“Kernenergie zien wij niet als duurzaam zoals blijkt uit ons Stedelijk Energieplan van afgelopen jaar (zie Schone Energie voor Den Haag – Stedelijk Energieplan 2020 (raadsinformatie.nl ) . Dit plan bevat onze strategie voor de overgang naar duurzame energie met als ambitie een klimaatneutrale stad in 2030, daar werken we aan.” 

De Ronde Venen 

“De Ronde Venen zet zich in om vanaf 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Op dit moment focussen we ons op de huidige bewezen technieken zoals zon- en windenergie.” 

“We sluiten niet uit dat op de lange termijn kernenergie aanvullend op zon- en windenergie een oplossing kan zijn. We volgen de landelijke gesprekken en onderzoeken op dit gebied. Onze raad heeft daar op 20 oktober 2020 ook een motie voor aangenomen.” 

“Er zijn voor ons drie belangrijke voorwaardenDat zijn het draagvlak bij de landelijke politiek, de veiligheid en de kosten. En zeker als het gaat om kernenergie op het grondgebied van De Ronde Venen is veel meer onderzoek nodig voordat we hier een uitspraak over kunnen doen.”

Doesburg

“Kernenergie is een optie die in Doesburg, maar ook in de Regio Arnhem Nijmegen niet speelt.”

Dordrecht

“In zowel de regionale energiestrategie als onze lokale opgave rondom de energietransitie wordt voor wat betreft het opwekken van hernieuwbare en schone energie ingezet op wind en met name zon (op daken) als duurzame bronnen om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 te halen. Kernenergie speelt hierin geen enkele rol.”

 Dronten 

De provincie Flevoland is ook benaderd door KPMG, en heeft in een reactie aangegeven een gesprek hierover niet zinvol te vinden. Daarbij is verwezen naar eerder onderzoek waaruit bleek dat Flevoland geen geschikte locatie is voor de bouw van een kerncentrale. De reden hiervoor is het risico voor de drinkwatervoorziening voor een groot deel van Nederland. De provincie Flevoland heeft in haar Omgevingsprogramma vastgelegd dat zij geen medewerking verleent aan de vestiging van een kerncentrale, omdat er geen afdoende oplossingen worden geboden voor veiligheid en afval.” 

 “De gemeente Dronten heeft geen aanvullend of afwijkend standpunt tav kernenergie. Wij focussen op de duurzame energievoorziening (met name wind en zon).” 

Eindhoven

“We hebben uw vragen over kernenergie in goede orde ontvangen. Inmiddels zijn er ook Raadsvragen over dit onderwerp aan het College gesteld.”

“Het College is momenteel bezig met de beantwoording van deze vragen.”

“Zodra deze antwoorden beschikbaar zijn, zullen wij u hierover informeren.”

Enschede

“Uw reactie zal door de gemeenteraad worden betrokken bij het besluit om de Energievisie al dan niet in gewijzigde vorm vast te stellen. De gemeenteraad zal hierover naar verwachting op 21 juni een beslissing nemen. Voordat het zo ver is, wordt het betreffende bestuursvoorstel besproken in een vergadering van de Stedelijke commissie. Tijdens die vergadering kunt u, als u dat wenst, uw reactie mondeling toelichten. Zodra de datum van behandeling bekend is, zullen we u nader informeren over de manier waarop u gebruik kunt maken van het spreekrecht.”

Geertruidenberg 

“Dank voor uw email. Bijgevoegd vindt u een motie tegen kernenergie die afgelopen maand door de gemeenteraad is aangenomen.” 

“In het vertrouwen dat deze motie uw zorgen voldoende wegneemt, verblijf ik.” 

 Gemert-Bakel 

Er is geen sprake van een bouw van een kerncentrale in Gemert-Bakel, en om die reden is er dan ook geen discussie hierover in het college of de gemeenteraad. De Rijksoverheid gaat over het wel of niet toepassen van kernenergie. Als gemeente gaan we, samen met de provincie, over toepassen van duurzame energie in de vorm van zonnevelden of windmolens. 

Gooise Meren 

“Hartelijk dank voor je bericht waarin je je zorgen deelt over de toepassing van kernenergie in het licht van de klimaatdoelen. We nemen je zorgen voor kennis aan, ook in het licht van de verkenning van KPMG.” 

Gorinchem

“De gemeente Gorinchem werkt samen met de gemeente Molenlanden aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Inmiddels is de RES 1.0 vastgesteld, hierin staat de ambitie om in 2030 in de regio 35% duurzame elektriciteit op te wekken. Daarnaast heeft de regio als doel om 20% energie te besparen in 2030. Kernenergie is niet zozeer een regionale oplossing. In Nederland kan het nu op 3 locaties waarvoor ook aanvullende vergunningen aangevraagd kunnen worden. Daarbij ligt er nu de vraag wat en hoe we tot 2030 kunnen bijdragen. Een kerncentrale kan niet op deze korte termijn worden gerealiseerd.”

Heerenveen 

Op dit moment zijn er binnen gemeente Heerenveen geen plannen voor een kerncentrale. Goed dat u, als inwoner van onze gemeente, alvast uw zorgen bij ons uit. We nemen uw argumenten ter harte. Mocht de bouw van een kerncentrale ooit bij ons op de agenda komen, dan zullen we deze meenemen in de discussie. 

 Heerlen 

De discussie over kernenergie wordt op landelijk niveau gevoerd en is in Heerlen op dit moment niet aan de orde. In onze regionale energiestrategie (RES 1.0) is kernenergie ook geen optie voor grootschalige duurzame opwek. 

Het Hogeland 

“Er is commotie ontstaan na de uitspraken van premier Rutte in het lijsttrekkersdebat van 28 februari jl. waarin hij de mogelijkheid opperde van een kerncentrale in de Eemshaven. Op een later moment is premier Rutte op deze uitspraak teruggekomen. Ondertussen heeft de gemeenteraad van Het Hogeland op 18 maart 2021 een motie aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen de vestiging van een kerncentrale in de Eemshaven. Daarnaast bepaalt de motie dat de gemeente Het Hogeland op geen enkele wijze zal meewerken aan plannen voor de bouw van een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen.” 

Heumen 

“Op 9 april jl. heeft de gemeente Heumen een brief ontvangen van de provincie Gelderland waarin de provincie aan de gemeente vraagt of ze een kerncentrale op haar grondgebied zou willen vestigen.” 

“Het college heeft afgelopen dinsdag in de collegevergadering besloten daar geen ruimte voor te zien. Ons eigen beleid externe veiligheid, vastgesteld door de gemeenteraad in 2017, laat een dergelijk risicovol bedrijf niet toe binnen onze gemeentegrenzen.” 

“Ook in de RES hebben we afgesproken dat het gesprek over kernenergie landelijk wordt gevoerd, en dat dit buiten onze regionale aanpak valt.” 

“Een brief met die strekking is aan GS van de provincie Gelderland gestuurd.” 

 Hoorn 

Het bouwen van kerncentrales is een rijksaangelegenheid. Op de site van Rijksoverheid wordt het volgende aangegeven: Kerncentrales leveren veel energie en nemen weinig ruimte in. Maar het duurt lang om een kerncentrale te bouwen. Ook is de bouw van een kerncentrale duurder dan bijvoorbeeld installaties voor wind- of zonne-energie. De kans dat een bedrijf vóór 2030 een nieuwe kerncentrale in Nederland bouwt, is daarom klein. Binnen gemeente Hoorn is geen ruimte om dit te realiseren.”  

 Katwijk 

De gemeenten Katwijk heeft geen intentie een kerncentrale in onze gemeente te (laten) bouwen. 

 Langedijk

“De door uw genoemde vraag heeft mij nog niet bereikt, maar indien hij op ons bord komt houden we rekening met uw verzoek.” 

“NB. Een kerncentrale in Langedijk ligt mijns inziens niet in de rede, gezien de bevolkingsdichtheid en gebrek aan koelmogelijkheden.” 

Leeuwarden

“U hoeft zich geen zorgen te maken, er zijn geen plannen om een kerncentrale binnen onze gemeente grenzen te bouwen. Ook binnen de grenzen van de provincie Friesland zal ongetwijfeld geen kerncentrale verrijzen.”

Leiden

“Zonder me uit te laten over de wenselijkheid (dat is des politieks), kan ik u meedelen dat het uitgesloten is dat er een kerncentrale zou worden gebouwd in Leiden. We wonen, werken en recreëren hier met 125.000 mensen op 22 vierkante kilometer, waarbij geen stukje grond onbenut is. Een kerncentrale valt binnen milieucategorie 6 met een milieuzone van (een cirkel van) 1500 meter tot een woonwijk en 1000 meter zgn. ‘gemengd gebied’ (dat is een gebied waar wonen en werken en/of andere functies in combinatie mogelijk zijn).”

 Leusden 

“Wij richten ons in Leusden op de door ons zelf beinvloedbare aspecten van de energietransitie en de te bereiken bijdrage aan de CO2reductie voor 2030.” 

“Kernenergie is binnen deze kaders geen aandachtspunt.” 

 Maassluis 

“Er lopen op dit moment geen plannen om een kernenergiecentrale in Maassluis te bouwen.” 

 Maastricht 

Wij begrijpen ook dat de discussie rondom het gebruik van kernenergie in de energietransitie, maatschappelijk gevoelig ligt en nog grotendeels gevoerd moet worden. Omdat er op dit moment sprake is van een inventarisatie die door KPMG wordt uitgevoerd bericht ik u dat wij kennis hebben genomen van uw standpunt. 

Middendelfland

“Via Wise Nederland heeft u de gemeente Midden-Delfland verzocht om niet positief te reageren op een verzoek om medewerking te verlenen aan de vestiging van een kerncentrale. De vestiging van een kerncentrale in Midden-Delfland is in strijd met de gemeentelijke identiteit en beleid en zal daarom ook niet op medewerking kunnen rekenen.”

Montferland

De gemeente Montferland heeft de provincie Gelderland laten weten dat er geen belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op het grondgebied van de gemeente.

Nijmegen

“Op 28 april heeft het College een antwoordbrief op de inventarisatie over kernenergie vastgesteld. Dit besluit is hier te vinden:  

https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ad7bf1e8-fe10-47fe-be4c-714f196a4ec2#collapse-06edddca-0f28-4ec7-adb9-2d9e2b8fa5bf “ 

Oegstgeest

“Oegstgeest maakt onderdeel uit van de regio Holland Rijnland, vooralsnog zijn er geen plannen om ons te richten op kernenergie. Binnen de regio is er een Regionale Energiestrategie (RES) opgericht als leidraad voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, hierin is kernenergie ook niet opgenomen als een vatbaar alternatief voor warmte, danwel elektriciteit.” 

Opsterland 

“Op dit moment staat kernenergie in de gemeente Opsterland niet op de agenda. Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in ons coalitieakkoord 2018 – 2022. Ten aanzien van de verduurzaming van onze energiebehoefte zetten wij vooral in op zon.” 

 Oude IJsselstreek  

“De gemeente Oude IJsselstreek staat vooralsnog niet positief tegenover het gebruik van kernenergie. We zitten op de lijn om de energievoorziening te verduurzamen met verschillende duurzame bronnen als zonne-energie en windmolens.  Kernenergie is voor ons, voorlopig, geen onderdeel van de energiemix van de toekomst.”

Raalte 

“De gemeente Raalte is samen met de provincie en andere gemeenten bezig met het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). Daarbij gaan wij vooralsnog uit van een mix aan duurzame energiebronnen (wind/zon). Als dat anders wordt loopt dat via de gemeenteraad. Als het zover komt is er alle gelegenheid voor inspraak.” 

Rheden

“Wij hebben op 4 mei 2021 besloten om de gemeenteraad voor te stellen het beleidskader Energie en Landschap vast te stellen. De ontvangen zienswijzen geven aanleiding om de raad te vragen een aantal wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp beleidskader Energie en Landschap. U kunt de gewijzigde beleidskader Energie en Landschap en de Nota zienswijzen inzien via https://rheden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/be07e11a-a632-4499-91ec-6d45379b29b3” 

Rotterdam

“Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de marktconsultatie die het consultancybureau KPMG in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart. Wij begrijpen uw bezorgdheid over de ontwikkeling van kernenergie binnen gemeente Rotterdam. Als gemeente zijn wij ons ten zeerste bewust van de impact van kernenergie op de omgeving en hoe essentieel draagvlak is bij ontwikkelingen in de energietransitie. Uw bezorgdheid zullen wij mee laten wegen in eventuele toekomstige beslissingen met betrekking tot kernenergie in gemeente Rotterdam.”

Schiedam 

Voor de periode tot 2030 gaat onze gemeente niet uit van energievoorziening middels kernenergie. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie. Zie Energiestrategie (resrotterdamdenhaag.nl) en Nieuwe stappen naar een duurzaam Schiedam | Schiedam. 

Voor de periode na 2030 hebben we besloten nog geen keuze te maken, omdat we nog niet weten hoe nieuwe technologien zich ontwikkelen. 

Simpelveld

“Vooralsnog bestaat er geen directe aanleiding om een vestigingslocatie voor een kerncentrale in Limburg nader te onderzoeken. Derhalve zijn door de gemeente Simpelveld geen verrichtingen ondernomen met betrekking tot kernenergie.”

Súdwest-Fryslân 

Kernenergie is in onze gemeente niet aan de orde. 

Tholen 

“Een werkgroep van onze gemeenteraad is de afgelopen periode bezig geweest een visie op de Energiebalans te formuleren. In deze visie geeft zij aan waarom zij deze visie heeft gemaakt en hoe zij dit proces heeft vormgegeven.
Zij hebben een opgave geformuleerd en een wijze beschreven waarop we als gemeente Tholen met de samenleving willen toewerken naar een duurzamere Energiebalans. Deze visie vormt het fundament van onze aanpak en het afwegingskader voor nieuwe duurzame initiatieven.”

“Binnen deze visie is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2021-2025. Hierin worden kernenergie en kerncentrales niet genoemd, wel worden de andere maatregelen benoemd waarvan wij als gemeente vinden ons op te moeten richten om onze doelstelling te kunnen behalen.” 

Tilburg

“Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangekondigd om de opwekking van kernenergie binnen de provincie mogelijk maken. Zij willen zich samen met overheden, ondernemers en inzetten voor de bouw van een kerncentrale of een aantal kleinere centrales, die tussen 2030 en 2050 stroom zouden kunnen leveren.” 

“Op 19 april 2021 is een motie in de gemeenteraad Tilburg in stemming gebracht om met de provincie in gesprek te gaan en haar op te roepen om te stoppen met de inzet en investeringen in de keuze voor kernenergie, en in plaats daarvan actiever te participeren/investeren in echte duurzame energieoplossingen, waaronder zon- en windprojecten en opslagtechnologieën. De Tilburgse gemeenteraad heeft deze motie verworpen.” 

“De gemeente heeft geen formele bevoegdheden of taken in dit verband. Het college van B&W heeft hierover (nog) geen standpunt ingenomen. Als op korte termijn een standpunt nodig is, nemen wij de signalen van WISE mee.” 

Tynaarlo

“Op dit moment is er bij ons geen inventarisatievraag van het KPMG binnengekomen. Mocht dit in de komende maanden aan de orde komen, dan zullen wij uw reactie opnieuw bij het college onder de aandacht brengen.” 

Utrecht (GL) 

Graag wil ik u danken voor deze oproep. Het is altijd fijn om te lezen dat er mensen zijn die onze visie steunen. GroenLinks is tegen kernenergie. Wij zijn het eens met al uw punten in uw mail. Het enige waar ik het misschien niet helemaal eens mee ben, is uw oproep voor de enquête. In mijn ogen is een atoomcentrale hier in Utrecht zo irreëel, dat het me niet de moeite waard lijkt dit voor te leggen aan de bewoners.  

 Utrecht (PvdD) 

De Partij voor de Dieren is en blijft fervent tegenstander van kernenergie, net als jullie. We vinden het gevaarlijk, niet duurzaam, het zadelt toekomstige generaties mensen en dieren op met ernstige problemen en er is nú actie nodig om Nederland écht te verduurzamen. Kernenergie is een dure, langlopende schijnoplossing. Wij blijven ons hier dus tegen verzetten, op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. 

 Utrecht (PVV) 

Bedankt voor uw mening, doen we uiteraard niets mee. 

 Utrecht (SP) 

Bedankt voor je bericht. Hartgrondig met je eens, geen kerncentrales waar dan ook, maar zeker niet in Utrecht. Gelukkig heb ik vooralsnog ook niet gehoord van enige plannen voor kerncentrales in Utrecht, maar mochten die er komen kunt u erop rekenen dat wij daartegen zullen strijden.” 

Vaals 

“De gemeente Vaals levert haar bijdrage in het kader van de Regionale Energie Strategie, gericht op de opwekking van duurzame energie. Het gaat dan over het opwekken van wind- en zonne-energie.” 

“De discussie over kernenergie is geen gemeentelijke aangelegenheid, maar vindt plaats op nationaal niveau. Als er al een positief Rijksbesluit valt over uitbreiding van kernenergie, achten wij de kans dat een dergelijke uitbreiding gestalte krijgt in Vaals uitermate klein, zo niet nihil. Ook zien wij geen reden om positief te reageren op de behoefte-inventarisatie van KPMG.” 

 Veldhoven 

Als gemeente zetten wij ons op dit moment in voor de Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven (RES MRE). Deze gaat uit van opwekking middels zon- en windparken en zonnepanelen op daken in de Metropoolregio Eindhoven (waar Veldhoven deel van uitmaakt). Met deze volwassen technieken zijn de klimaatdoelen haalbaar. Kernenergie is géén oplossing binnen de RES MRE voor de korte termijn (periode tot 2030). Dit standpunt is onlangs nog door de stuurgroep van de RES bevestigd.   

De provincie Noord-Brabant onderzoekt op dit moment de mogelijkheid van een kerncentrale in de provincie NoordBrabant als oplossing voor de lange termijn. Daar hebben wij als gemeente op dit moment geen rol in.

Venlo 

“Bedankt voor uw bericht. Ik begrijp goed uw bezorgdheid. In onze huidige Transitievisie Gebouwde Omgeving 2021 gaan we vooralsnog niet uit van Kernenergie. Mede op basis van de door u al genoemde risico’s.  Deze transitievisie kunt u lezen via deze link.” 

https://www.morgeninvenlo.nl/nieuws/gemeenteraad-venlo-stemt-in-met-de-transitievisie-gebouwde-omgeving-2021/ 

“Wel blijven we alle (nieuwe) technieken volgen en blijven op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen en wat de mogelijke inpassingen en opties kunnen zijn voor de gemeente Venlo. Vooralsnog dus nog geen kernenergie voor onze gebouwde omgeving.” 

Waadhoeke

“Kernenergie is met recht een veel besproken thema. Het heeft grote voor- en nadelen die zorgvuldig moeten worden afgewogen. Het plaatsen van kerncentrales is echter een taak van de rijksoverheid. Een gemeente kan zelf geen kerncentrale plaatsen. In onze publiekssessie over het energielandschap van 13 april jl. zijn hier ook vragen over gesteld. Deze kan u hier terugkijken en lezen.”

 Waalwijk 

“De gemeente Waalwijk heeft in de kadernota ‘grootschalige opwek duurzame energie’ en de visie ‘duurzaam Waalwijk’ vastgelegd dat de gemeente zich de komende periode inzet op bewezen technieken die de komende 10 jaren zijn te realiseren.” 

“Verder is de REKS van de regio Hart van Brabant duidelijk over kernenergie: we volgen passief en laten ons op de hoogte stellen van de landelijke en provinciale onderzoeken (p91 REKS).” 

Wageningen

“Er is binnen onze gemeente geen draagvlak en belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange termijn energiemix omdat het kernafval allerminst schoon is. Dit is een probleem waar toekomstige generaties mee worden opgezadeld.” 

“Het bouwen van een nieuwe centrale neemt bovendien veel tijd in beslag, tijd die we nodig hebben om nu in concrete stappen toe te werken naar het verduurzamen van onze gemeente” 

“Er is binnen onze gemeente geen belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op eigen grondgebied. Naast bovengenoemde bezwaren zien we in Wageningen ook ruimtelijk geen mogelijkheden.” 

Wijk bij Duurstede  

In opdracht van het Rijk zoekt de gemeente naar manieren om energie te winnen uit beproefde en bewezen duurzame bronnen. Daarom richten we ons voor de opwek tot 2030 vooral op een mix van zonne-energie en windenergie. 

 Ondertussen gaat het onderzoek naar nieuwe technieken rond bijvoorbeeld waterkracht en kernenergie gewoon door. Er is door de gemeenteraad aangegeven dat er interesse is om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Dat betekent niet dat er op dit moment al sprake is van een voornemen om een kerncentrale in onze gemeente mogelijk te maken. 

 Ook wijs ik u graag op deze brief over kernenergie die een paar maanden door het college aan de provincie is gestuurd. Hierin staat onder andere: Op basis van de huidige beproefde technieken rondom de opwek van kernenergie lijkt een locatie in onze gemeente niet mogelijk. Aan een van de belangrijkste voorwaarden hiervoor, jaarrond voldoende koelwater, kunnen wij niet voldoen. 

 Zeist 

Zeist heeft niet de fysieke omstandigheden die, op basis van de huidige technieken en ontwikkelingen, nodig zijn voor een kerncentrale. Er zijn op dit moment maar drie plekken in Nederland waar een kerncentrale eventueel is toegestaan. Tot nu toe is er geen marktpartij die hier een businesscase in ziet. 

Welke rol kernenergie zal spelen in de energietransitie is een politieke vraag die vooral landelijk zal worden beslist. 

 Zevenaar 

Naast de eigen klimaatdoelstellingen is de gemeente Zevenaar ook betrokken bij het regionale traject (o.a. de regionale energiestrategie (RES)). We zetten ons in om deze doelen (gemeentelijk en regionaal) te halen. 

Hierbij moeten allerlei alternatieven nader uitgezocht worden waarbij mogelijkheden zeker zullen afvallen. In de RES is kernenergie (nog) geen optie. In eerste instantie is dit een landelijke afweging. 

Zutphen

Op 6 april 2021 heeft de provincie om ons gemeentelijke standpunt over kernenergie gevraagd. Aan de hand van een tweetal moties is de brief behandeld in ons forum van de gemeenteraad op 11 mei 2021. De fracties in onze gemeenteraad hebben uitgesproken dat ze geen mogelijkheden zien voor een kerncentrale in onze gemeente vanwege de beperkte ruimte, bevolkingsdichtheid en beperkte mogelijkheden voor koeling. Een meerderheid van de raadsfracties gaf aan dat zij kernenergie geen passende energiebron vindt, onder andere vanwege de risico’s en het afval. In de brief van de provincie werden daarnaast nog enkele andere vragen gesteld met betrekking tot kernenergie. De reactie van de raad zal vanaf 31 mei 2021 te lezen zijn via de volgende link: https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/vergaderdag/vergaderdag-31-05-2021

 Zwolle 

Als reactie op uw mail verwijs ik naar de door de raad aangenomen motie M11-1 “kerncentrale in Zwolle? Nee bedankt!” van 28 september 2020.  Hierin spreek de raad uit geen ruimte te zien voor een kerncentrale in de gemeente Zwolle en de bouw daarvan in of nabij onze gemeente zeer onwenselijk te vinden.