You are here

Full Disclosure

Het certificeren van álle soorten elektriciteit wordt in het vakjargon ook ‘full disclosure’ genoemd. Momenteel is het zo dat alleen producenten van hernieuwbare energie GvO's moeten produceren om de herkomst van hun stroom te certificeren. Voor grijze stroom (bijv, uit kolen of gas) hoeven de stroomleveranciers geen GvO’s te produceren. De groene stroom producenten worden opgezadeld met een verplichting om elk Megawattuur traceerbaar te maken. De grote vervuilers wordt toegestaan om hun stroommix mede te bepalen op grond van eigendom van productie installaties. Deze methode is in tegenspraak met Europese afspraken (Re-DISS recommendations).

Er wordt door verschillende partijen voor full disclosure gelobbyd, waaronder Natuur & Milieu, Greenpeace, WISE en RECS International. Ook de Europese koepelorganisatie van certificerende instanties, de AIB,  is een voorstander van full disclosure. Het gaat erom de consumenteninformatie over de herkomst van elektriciteit sluitend te maken.

Lobby-update

Nadat WISE het onderwerp "full disclosure - volledige transparantie in de Nederlandse stroommarkt'' een kickstart geeft door in december 2014 een symposium hierover te organiseren, neemt Natuur & Milieu in goed overleg het lobbywerk dat moest volgen voor haar rekening. Dit resulteert op 29 september 2015 in een oproep aan de Tweede Kamer waarin we gezamenlijk pleiten voor een 100% transparante stroommarkt. Tal van organisaties ondersteunen deze oproep, waaronder ook energieleveranciers.

Op 6 oktober 2015 wordt in de Tweede Kamer een motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aangenomen waarin de volgende punten zijn opgenomen:

  • De regering wordt verzocht onderzoek te doen naar de uitvoeringsvraagstukken en kosten die samenhangen met het invoeren van een systeem van full disclosure voor energieconsumenten.
  • De regering wordt verzocht daarover in overleg te gaan en in samenwerking te treden met marktpartijen en milieu- en consumentenorganisaties.
  • De Minister wordt verzocht het onderzoek naar het ontwerp van systematiek op hoofdlijnen af te ronden in 2016 en de Kamer daarover te informeren.

Minister Kamp reageert op 15 december 2015 met een brief waarin hij toezegt deze punten in het eerste halfjaar van 2016 uit te voeren.

In september 2016 komt het ministerie van EZ met een rapportage over GvO's. Opgrond daarvan concludeert minister Kamp dat het systeem op nationaal niveau niet sluitend kan worden gemaakt en dat tot 2021 invoering van Full Disclosure niet opportuun zal zijn.

Hierop stuurt Natuur & Milieu in november 2016 namens de aangesloten partners een brief om te protesteren.

Carla Dik-Faber, Kamerlid CU en Rob Jetten, Kamerlid D66 dienen op 30 januari 2018 een amandement voor Full Disclosure in. En ineens was er een kamermeerderheid voor Full Disclosure! Lees meer over de laatste ontwikkelingen.