25 maart 2024

Geen nieuwbouw kerncentrales, doe mee met de inspraakprocedure

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een procedure gestart voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De eerste fase in deze procedure is een (ruimtelijke) verkenning. Waar kunnen ze de kerncentrales neerzetten? De vraag óf we die kerncentrales willen, wordt overgeslagen. Daar maakt WISE groot bezwaar tegen.  

We roepen zoveel mogelijk burgers op om mee te doen aan de inspraakprocedure. We moeten met zijn allen duidelijk maken dat we helemaal niet zitten te wachten op extra kerncentrales. Kernenergie is te duur, te vies en te traag! 

Doe mee en verstuur de inspraakreactie. Je kunt onderstaande brief kopieren en plakken in het digitale reactieformulier of print de brief en stuur hem naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Nieuwbouw kerncentrales
Postbus 111, 9200 AC Drachten

Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker ons signaal is!

 

Reactie op Voornemen en voorstel tot particpatie

Beste minister Jetten, 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het Voornemen en voorstel tot participatie.  

1. Geen nul-optie 

Mijn hoofdpunt van kritiek is dat de vraag of de nieuwe kerncentrales nodig zijn niet wordt meegenomen in deze procedure. Om tot goede beslissingen te komen, schrijft het Verdrag van Aarhus voor dat publieksconsultatie moet plaatsvinden wanneer alle opties open zijn (art. 6.4), inclusief een nul-variant. Dit is logisch, omdat alleen op die manier beslissingen omtrent rechtvaardiging van projecten kunnen worden genomen op een manier die optimaal (niet maximaal!) is voor bevolking, milieu en economie. Er wordt hier expliciet gesteld dat andere oplossingsrichtingen (zoals alternatieve elektriciteitsopwekking) geen deel uitmaken van deze verkenning. Dat is een fundamenteel gemis dat op grond van de verplichting tot het meenemen van de nul-variant rechtgezet dient te worden. De “oplossing” moet daarom ook breder worden geformuleerd en mag zich niet alleen beperken tot het aangeven van een locatie, maar moet ook de argumentatie voor de nul-variant meenemen. 

2. Kerncentrales komen te laat 

Op pagina 3 in het Voorstel wordt gesteld dat het kabinet wil dat alle elektriciteit in 2035 CO2-neutraal wordt geproduceerd. Het kabinet heeft ook eerder aangegeven, dat het twee extra kerncentrales wil in de tweede helft van het volgende decennium. Optimistische schattingen geven aan dat een eerste reactor misschien in 2037 aan het net zou kunnen worden aangesloten, gevolgd door een tweede reactor in 2039. Daarmee komen nieuwe kerncentrales te laat voor een CO2-neutraal elektriciteitssysteem. 

3. Kernenergie wordt te rooskleurig voorgesteld 

In het voorstel wordt kernenergie omschreven als stabiel en robuust. Risico’s op ongevallen en risico’s gerelateerd aan het afval zouden goed controleerbaar zijn. Het plan stelt die controleerbaarheid veel te rooskleurig voor. Nog nergens ter wereld is een operationele eindberging van kernafval. In Nederland is de beslissing over de eindberging naar 2100 verplaatst. Het is in mijn ogen onbestaanbaar dat we anno 2024 nog verder werken met een technologie waarvan we het afvalprobleem niet hebben opgelost.  

4. Geen oplossing voor dunkelflaute 

Kernenergie zou CO2-vrij vermogen bieden dat we nodig hebben voor een succesvolle energietransitie, omdat het in de elektriciteitsvraag kan voorzien op de momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt. Slechts een paar uur per jaar is er een tekort aan duurzame stroom. Kerncentrales worden niet gebouwd voor die paar uur per jaar. Waarom kiest het Kabinet dan toch voor meer kernenergie? Dunkelflautes zijn in het toekomstige energiesysteem prima op te lossen zonder dat kernenergie enige rol speelt. Kortom: dunkelflautes zijn geen rechtvaardiging voor meer kernenergie. 

Samenvattend hoop ik dat u in de verdere procedure een helder antwoord geeft op de vraag of er scenario’s zijn zonder een uitbouw van kernenergie. Studies van TNO, de gezamenlijke netbeheerders, Berenschot en Kalavasta laten zien dat deze scenario’s niet alleen heel goed mogelijk zijn, maar ook vele voordelen bieden. Nu alleen mogen spreken over de mogelijke locaties doet geen recht aan de werkelijke discussie die er moet plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Kopieer bovenstaande brief en plak hem in het digitale reactieformulier.