You are here

Vattenfall en Nuon: een schone kernfusie?

Submitted by Beheerder on Thu, 23/10/2008 - 12:42

Zweeds Vattenfall koopt voor 8,5 miljard euro Nuon over. Daarmee komt het tweede grote Nederlandse energiebedrijf in buitenlandse handen. De overname wordt door minister Cramer (VROM) gepresenteerd als ‘goed nieuws voor het klimaat’. Vattenfall zou het hoogste percentage schone energie van Europese energiebedrijven hebben.

Of dit waar is of niet hangt af van wat men onder ‘schone energie’ verstaat. Een derde van de energie die Vattenfall produceert, wordt opgewekt in kerncentrales. Vattenfall heeft er geen moeite mee dit als schone energie te presenteren. Kerncentrales stoten immers geen CO2 uit. Voor het gehele productieproces van kernenergie zijn echter grote hoeveelheden energie nodig, waarvan een omvangrijk deel afkomstig is uit fossiele brandstoffen. Dit houdt in dat bij de productie van kernenergie een aanzienlijke hoeveelheid broeikasemissies uitgestoten wordt. Indirect dragen kerncentrales dus wel degelijk bij aan de uitstoot van CO2.

Daarnaast is Vattenfall de grootste eigenaar van de Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB), waar het nucleaire afval van het energiebedrijf wordt opgeslagen. Opvallend is dat op de website van Vattenfall terug te lezen is dat SKB een systeem tot haar beschikking heeft dat nucleair afval op een veilige manier en permanente manier kan verwerken. Een opmerkelijke stelling, gezien het feit dat de rest van de wereld nog steeds geen oplossing heeft voor het kernafvalprobleem. Misschien nog wel opmerkelijker is dat de centrale in het Zweedse Forsmark, waar SKB’s opslagstation van kernafval ligt, in 2006 tot twee keer toe werd stilgelegd om veiligheidsredenen. Kort daarvoor was een zeer kritisch rapport gepubliceerd over de slechte naleving van veiligheidsmaatregelen in Forsmark.

Samen willen Vattenfall en Nuon in de toekomst het percentage ‘schone’ energie vergroten. Aangezien het Zweedse bedrijf kernenergie ook als schoon ziet, en nu al een derde van de geproduceerde energie uit kerncentrales haalt, is het aannemelijk dat deze sector verder uitgebreid wordt. Natuurlijk, het aandeel van de windenergie wordt ook vergroot. Dit kan haast niet anders; de bijdrage van windenergie in Vattenfall’s huidige energiemix bedraagt slechts één procent. Hoe het ook zij: blijft het ongeloofwaardig dat de beloftes van een bedrijf dat onjuiste uitspraken doet over zaken van essentieel belang, nu zo makkelijk geloofd worden.