You are here

ANBI informatie

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting. Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder doen we dat voor WISE.

Basisgegevens

Samenstelling bestuur

  • Loeke Pam, ad-inrim voorzitter
  • Jim Klingers, secretaris
  • Rob van Ballegoij, penningmeester
  • Peter Polder, algemeen lid

Doelstelling (missie en visie)

Een wereldwijde energievoorziening  gebaseerd op zuinig en efficiënt gebruik, de toepassing van schone en echt duurzame bronnen, betaalbaar ontsloten en voor de hele wereldbevolking beschikbaar.  Het beëindigen van de toepassing van kernenergie is daarbij voor WISE prioriteit.

Het is mogelijk om mondiaal, zonder gebruik te maken van kernenergie, een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening te realiseren. Een duurzame energievoorziening is technisch, financieel en praktisch mogelijk. Het gebeurt nog niet omdat er grote belangen zijn gemoeid met de huidige wijze waarop de energie wordt geproduceerd en door de wijze waarop de energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan. Verandering komt niet vanzelf tot stand, die moet van onderaf afgedwongen worden. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen en draagt hier op mondiaal niveau aan bij door andere partijen zo goed mogelijk te faciliteren om effectief te ageren tegen kernenergie. Mondiaal wordt de discussie over kernenergie nu zo’n 50 jaar gevoerd. WISE is ruim dertig jaar actief en heeft zich ontwikkeld als een belangrijke speler in het mondiale debat.

Beleidsplan

Na een turbulent 2013 (nieuw bestuur, verhuizing, nieuwe medewerkers) streven we in 2014 naar organisatorische stabilisatie en financiële groei.  We gaan volop door met onze activiteiten en proberen de financiële situatie van WISE gezond te houden. Dit vormt een grote uitdaging; in de jaren 2010-2013 zijn we in aantallen donateurs sterk gegroeid (door de activiteiten tegen  de plannen voor een nieuwe kerncentrale in Zeeland. Nu die plannen definitief van de baan zijn is het zaak om onze achterban vast te houden en te vergoten.

Onze hoofdactiviteiten zijn onder te verdelen in twee clusters; Groene stroom? Ja graag!  en Kernenergie ? Nee bedankt!

Groene stroom? Ja graag!:

In 2014 gaan we nadrukkelijk de samenwerking zoeken. WISE doet al sinds 2006 stelselmatig onderzoek naar de milieukwaliteit van de stroom van energiebedrijven. (middels de stroometiketten) Dit jaar gaan we kijken of we dit in een veel groter verband kunnen doen. We gaan dus actief op zoek naar een breder draagvlak, een grotere groep organisaties die op deze of een vergelijkbare manier de energiebedrijven wil beoordelen. We doen elk jaar kritisch onderzoek naar de energiebedrijven en met onze top-3 gaan we in gesprek om te zien of ze geïnteresseerd zijn in samenwerking. We verwachten ook in 2014 weer samen te kunnen werken met de energiebedrijven Greenchoice, Raedthuys en Windunie. Het door ons geïntroduceerde begrip sjoemelstroom gaan we in 2014 centraal stellen in onze campagneactiviteiten waarin we grote spelers gaan overhalen te kiezen voor echt groene stroom. Daarnaast  zetten we ons in voor zogenaamde ‘full disclosure’. No steeds is het zo dat alleen groene stroom gecertificeerd wordt. Pas wanneer alle soorten stroom (atoomstroom, kolenstroom etc.) ook volledig gecertificeerd wordt kan de bewuste consument echt kiezen.

Kernenergie

In 2014 zullen we in zowel ons internationale als in ons nationale werk rond kernenergie veel aandacht besteden aan de thema’s kernafval, veiligheid en herkomst van grondstoffen (uranium). In 2014 loopt ons project Uranium in Afrika af. In dit project ondersteunen we milieuorganisaties in Tanzania, Kameroen en Mali in hun werk om uraniummijnbouw in hun land te voorkomen. Het project loopt af maar het werk is dan natuurlijk nog niet klaar. We hopen middelen te vinden om een vervolg te kunnen geven aan het project.

De discussie over kernafval zal in 2014 weer wat meer aandacht krijgen; de Europese lidstaten worden door EU-wetgeving gedwongen stappen te gaan zetten in de besluitvorming over de toekomst van het kernafval. Ook Nederland zal in beweging moeten komen. WISE zegt, eigenlijk al  sinds 1978, “zolang de kraan openstaat gaan we niet dweilen”. Ofwel; we moeten stoppen met de productie van kernafval voordat we met elkaar in debat kunnen over de minst slechte oplossing voor het bestaande afval. Dit standpunt gaan we ook in Nederland weer consequent inbrengen op alle plekken waar dit  debat gevoerd wordt of gevoerd moet worden. Daarnaast gaan we waar mogelijk de regering uitdagen om zelf met de billen bloot te gaan; wie voor kernenergie kiest (Borssele 20 jaar langer open) moet ook aangeven wat er met het afval moet gebeuren.

De (on)veiligheid van kernenergie staat voortdurend in de belangstelling. Niet alleen omdat de wereldwijde ‘vloot’ van bestaande kerncentrales steeds ouder wordt maar ook en vooral omdat er domweg steeds vaker ongelukken, incidenten en bijna-rampen plaatsvinden.  In Nederland  volgen we Borssele op de voet. Wat ons betreft moet deze kerncentrale per direct sluiten. Voor dat standpunt blijven we voortdurend aandacht vragen en argumenten aandragen. Wereldwijd speelt dezelfde discussie; er worden nog maar heel weinig nieuwe kerncentrales gebouwd en in de meeste landen gaat het debat dus over levensdurverlenging. Dat is niet alleen een recept voor meer problemen (door veroudering) maar ook een kortzichtige uitstel van het onvermijdelijke; we moeten alleen nog maar investeren in werkelijk duurzame bronnen en besparing.

Het structurele werk van WISE bestaat vooral uit het stelselmatig ondersteunen van organisaties die  - ergens ter wereld-  tegen kernenergie en voor een schone energievoorziening knokken. Dat blijven we doen, of het nu in Nederland, Zuid-Afrika , Brazilië of Taiwan is.  

Beloningsbeleid

In 2014 zet WISE een belangrijke stap in het enigszins rationaliseren van het beloningsbeleid. WISE valt sinds 1995 niet meer onder een cao en heeft ook sindsdien geen pensioenregeling voor haar personeel. Dat was niet langer vol te houden. Ook het niveau van de lonen was langzamerhand echt te laag aan het worden. WISE is er trots op dat we met relatief weinig middelen veel doen en voor relatief lage lonen goede mensen kunnen aantrekken. Maar op een gegeven moment gaat het toch kwaliteitsverbetering in de weg staan. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 worden de lonen niet alleen een beetje verhoogd maar wordt er ook een differentiatie ingevoerd. We hanteren dan drie niveaus (ondersteuning, campaigners, directie). De verhoging is met name ook bedoelt om werknemers in de gelegenheid te stellen zelf iets aan een pensioenregeling te doen. Het bestuur denkt ondertussen na over mogelijkheden  voor een structurele pensioenvoorziening. Het invoeren hiervan voor het overgrote deel van de huidige personeelsleden is volstrekt  onbetaalbaar voor een organisatie als WISE.

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding. Wel kunnen zij onkosten (reiskosten) declareren.

Financiën

In 2014 werkt WISE met een - taakstellende - begroting van zo’n 250.000 euro. We begroten daarin een verlies; in 2014 investeren we (beloningsbeleid, activiteiten met betrekking tot  PR en achterbanontwikkeling) zodat we vanaf 2015 weer langzaam toe kunnen naar consolidatie en – indien we meer activiteiten willen ontplooien – groei.  We moeten in 2014 weer toegroeien naar 1500 donateurs.

Jaarrekening 2014

Verslag over 2013

Hiervoor verwijzen we naar het document Jaaroverzicht2013ANBI, elders op deze site.