You are here

ANBI informatie

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting. Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder doen we dat voor WISE.

Basisgegevens

Samenstelling bestuur

  • Loeke Pam, voorzitter
  • Jim Klingers, secretaris
  • Rob van Ballegooij, penningmeester
  • Peter Polder, algemeen lid

Doelstelling (missie en visie)

Een wereldwijde energievoorziening gebaseerd op zuinig en efficiënt gebruik, de toepassing van schone en echt duurzame bronnen, betaalbaar ontsloten en voor de hele wereldbevolking beschikbaar. Het beëindigen van de toepassing van kernenergie is daarbij voor WISE prioriteit.

Het is mogelijk om mondiaal, zonder gebruik te maken van kernenergie, een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening te realiseren. Een duurzame energievoorziening is technisch, financieel en praktisch mogelijk. Het gebeurt nog niet omdat er grote belangen zijn gemoeid met de huidige wijze waarop de energie wordt geproduceerd en door de wijze waarop de energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan. Verandering komt niet vanzelf tot stand, die moet van onderaf afgedwongen worden. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen en draagt hier op mondiaal niveau aan bij door andere partijen zo goed mogelijk te faciliteren om effectief te ageren tegen kernenergie. Mondiaal wordt de discussie over kernenergie nu zo’n 50 jaar gevoerd. WISE is sinds 1978 actief en heeft zich ontwikkeld als een belangrijke speler in het mondiale debat.

Beleidsplan 2019

Dit jaar staat in het teken van grote veranderingen. Het vertrek van Peer de Rijk als directeur betekent dat er goed nagedacht zal moeten gaan worden over de toekomst van de organisatie. Natuurlijk gaan we niet alleen navelstaren; een groot deel van de activiteiten zal  - soms op een lager pitje – doorgaan. In 2019 zullen er drie campagnes lopen; Groene stroom? Ja graag!, sluiting van de Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 en Carbonkiller.

Groene stroom? Ja graag!:

In 2019 gaan we nog nadrukkelijker de samenwerking zoeken. WISE doet al sinds 2006 stelselmatig onderzoek naar de duurzaamheid van de in Nederland actieve energiebedrijven. Dit doen we samen met Greenpeace, Natuur&Milieu en de Consumentenbond. Op basis van het onderzoek komen we tot een ranking. Met de bedrijven die een voldoende scoren gaat WISE in gesprek om te zien of ze geïnteresseerd zijn in samenwerking. Het nieuwe onderzoek komt elk jaar zo rond eind oktober uit. In 2019 werken we, in elk geval tot eind oktober, samen met de energiebedrijven Greenchoice, Raedthuys, Pure Energie en Huismerk. Verder gaan we in 2019 intensief verder met het benaderen en ondersteunen van (grotere) bedrijven en instellingen die de overstap naar echt groene stroom willen maken.  Onze unieke energievergelijker, waarmee het alleen mogelijk is over te stappen naar een echt groen energiebedrijf is een belangrijk instrument om daadwerkelijk milieuresultaat te boeken; elk huishouden dat overstapt van een grijs naar een groen bedrijf spaart de uitstoot van zo’n 4000 kilo CO2 per jaar uit. De nieuw aan te stellen campaigner zal ondertussen dit jaar gebruiken om na te denken over het concept van de campagne

Kernenergie:

In 2019 zal het (internationale) werk rond kernenergie nadrukkelijk op een lager pitje staan. Inhoudelijk zal de aandacht uitgaan naar 'levensduurverlenging', kernafval en veiligheid.

Kernafval: WISE zegt, eigenlijk al  sinds 1978, “zolang de kraan openstaat gaan we niet dweilen”. Ofwel; we moeten stoppen met de productie van kernafval voordat we met elkaar in debat kunnen over de minst slechte oplossing voor het bestaande afval. Dit standpunt gaan we ook in Nederland weer consequent inbrengen op alle plekken waar dit debat gevoerd wordt of gevoerd moet worden. Daarnaast gaan we waar mogelijk de regering uitdagen om zelf met de billen bloot te gaan; wie voor kernenergie kiest (Borssele 20 jaar langer open) moet ook aangeven wat er met het afval moet gebeuren.

Veiligheid/levensduurverlenging: De (on)veiligheid van kernenergie staat voortdurend in de belangstelling. Niet alleen omdat de wereldwijde ‘vloot’ van bestaande kerncentrales steeds ouder wordt maar ook en vooral omdat er domweg steeds vaker ongelukken, incidenten en bijna-rampen plaatsvinden. In Nederland  volgen we Borssele op de voet. Wat ons betreft moet deze kerncentrale per direct sluiten. Voor dat standpunt blijven we voortdurend aandacht vragen en argumenten aandragen. Wereldwijd speelt dezelfde discussie; er worden nog maar heel weinig nieuwe kerncentrales gebouwd en in de meeste landen gaat het debat dus over levensduurverlenging. Dat is niet alleen een recept voor meer problemen (door veroudering) maar ook een kortzichtige uitstel van het onvermijdelijke; we moeten alleen nog maar investeren in werkelijk duurzame bronnen en besparing.

Het structurele werk van WISE bestaat vooral uit het stelselmatig ondersteunen van organisaties die  - ergens ter wereld-  tegen kernenergie en voor een schone energievoorziening knokken. Dat blijven we doen, of het nu in Nederland, Zuid-Afrika, Brazilië of Taiwan is. Een belangrijk instrument voor ons internationale werk is de Nuclear Monitor, het blad dat we 20 keer per jaar publiceren.

Carbonkiller:

In februari 2018 gelanceerd is dit nu al een van de meest succesvolle activiteiten van WISE. Niet alleen omdat inmiddels duizenden mensen meedoen en we begin 2019) 14.000 ton CO2 vernietigd hebben maar ook en vooral  omdat we onszelf hiermee een positie hebben verworven in de discussie over het (inter)nationale klimaatbeleid en, preciezer, de discussie over een extra heffing op CO2, bovenop het ETS. In 2019 zal de campagne op een wat lager pitje draaien. Het jaar wordt gebruikt om na te denken over verdere internationalisering van de campagne .

Beloningsbeleid:

In 2014 heeft WISE een belangrijke stap gezet in het rationaliseren van het beloningsbeleid. WISE valt sinds 1995 niet meer onder een CAO en heeft ook sindsdien geen pensioenregeling voor haar personeel. Dat was niet langer vol te houden. Ook het niveau van de lonen was langzamerhand echt te laag aan het worden. WISE is er trots op dat we met relatief weinig middelen veel doen en voor relatief lage lonen goede mensen kunnen aantrekken. Maar op een gegeven moment gaat het toch kwaliteitsverbetering in de weg staan. In 2014 zijn de lonen verhoogd en werd er een differentiatie ingevoerd: We hanteren drie niveaus (ondersteuning, campaigners, directie). De verhoging is met name ook bedoelt om werknemers in de gelegenheid te stellen zelf iets aan een pensioenregeling te doen. 

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding. Wel kunnen zij onkosten (reiskosten) declareren.

Financiën:

In 2019 werkt WISE met een - taakstellende - begroting van ruim 300.000 euro. WISE is in zeer belangrijke mate afhankelijk van donateurs; individuen die ons bv. maandelijks geld geven. Daarnaast zijn er inkomsten uit de opbrengsten van de Nuclear Monitor, de verkoop van materiaal en projecten. Ook de inkomsten uit de partnerschappen met echt groene energiebedrijven zijn belangrijk voor WISE. 

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013