You are here

GroenLinks Zeeland doet voorstel mbt. Borssele

Submitted by Beheerder on Tue, 22/11/2016 - 13:34

Hoewel iedereen het erover eens is dat de kerncentrale Borssele een blok aan het been is voor zowel het energiebedrijf Delta, haar aandeelhouders (Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten) als het Rijk zit het overleg over een oplossing muurvast. De toon van de discussie verhardt zich en eigenlijk weet niemand meer precies hoe het verder moet. GroenLinks Zeeland doet een poging met een vandaag gelanceerd voorstel. Eigenlijk komt dat er op neer dat er weer wat tijd wordt gekocht en dat alle partijen accepteren dat er een politieke oplossing moet komen die dan dus ook in de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord (dus na maart '17) gesloten moet worden: volledige erkenning van het feit dat er hoe dan ook een financiële strop aankomt voor de belastingbetaler en de politieke acceptatie daarvan. Hieronder de tekst van het voorstel:

De Staten van de Provincie Zeeland, spreken als hun mening uit dat:

- De voorstellen van de ministers Kamp en Dijsselbloem onvoldoende uitzicht bieden op een gezonde (financiële) toekomst voor Zeeland, o.a. omdat ze strijdig zijn met hetgeen de commissie-Balkenende, ingesteld op verzoek van het kabinet en de Tweede Kamer, stelt over de kerncentrale;
- Het afsluiten van het Borsseleconvenant de verantwoordelijkheid voor de kerncentrale bij het Rijk heeft gelegd en dat de negatieve aspecten van de tollingovereenkomst tussen EPZ, DELTA NV en Essent/RWE niet langer mogen en kunnen blijven drukken op de exploitatie van DELTA NV;
- Provinciale Staten de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten onderschrijven (zie brief d.d.15 november jl., kenmerk 16017942);

Dragen Gedeputeerde Staten op:
• de Tweede Kamer te wijzen op de adviezen van de commissie-Balkenende in relatie tot de voorstellen van ministers Kamp en Dijsselbloem (die niet met die adviezen stroken);
• er op aan te sturen dat de staat de problematiek rondom de kerncentrale op nationaal niveau oplost omdat deze problematiek de Zeeuwse mogelijkheden overstijgt;
• voor het geval het door de Staten gewenste overleg onvoldoende oplevert, er bij de Tweede Kamer op aan te dringen dat de problematiek van de kerncentrale in de kabinetsformatie
wordt opgenomen;
• de inhoud van dit voorstel als leidraad te nemen bij de nadere besluitvorming in de Aandeelhoudersvergadering(en) (AVA) van DELTA NV;

- Tot die tijd geen onomkeerbare besluiten te (laten) nemen;
- De medeaandeelhouders van DELTA NV, het bedrijf zelve en de minister van EZ er van te verzekeren dat een en ander geen blokkade beoogt van het splitsingsproces;
- Dit besluit kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en de overige aandeelhouders.