You are here

Geen Rijksgeld of nationalisatie voor Borssele - wat nu ?

Submitted by Beheerder on Wed, 08/06/2016 - 19:51

Onverwacht snel stuurde Minister Kamp op 8 juni een brief naar de Tweede Kamer waarin hij stelt dat "het kabinet nu niet kan concluderen dat financiële ondersteuning nodig is om de continuïteit van de exploitatie van de kerncentrale Borssele te borgen". 

Omkleed met een verhaal over de rolverdeling tussen aandeelhouders, de EPZ, Delta (en Essent) en de verantwoordelijkheid van het Rijk ("toezien op veiligheid en uitvoering eerdere convenanten") en "gegeven het uitgangspunt dat EPZ en haar aandeelhouders zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de kerncentrale en de ontmanteling ervan, zullen alle mogelijke scenario’s moeten uitgaan van een maximale bijdrage van EPZ en haar aandeelhouders". De Minister doet nog wel een aanbod; "Om een beter beeld te krijgen van de precieze financiële situatie, de mogelijke inspanningen van aandeelhouders en om voorbereid te zijn op mogelijk aanvullende financiële tegenvallers (zoals een verdere daling van de energieprijzen dan waar de marktverwachtingen rekening mee houden) heeft het kabinet DELTA, haar aandeelhouders, EPZ en Essent/RWE aangeboden om de verschillende risico’s op dergelijke aanvullende financiële tegenvallers samen in kaart te brengen en scenario’s uit te werken en extern te laten valideren".

Daarnaast legt het kabinet in een aparte brief uit waarom nationalisatie van de kencentrale geen optie is: Er moeten aantoonbaar dwingende redenen zijn om de staat risicodragend te laten participeren in vennootschappen. Het startpunt .... is dat er sprake moet zijn van een publiek belang op rijksniveau, dat niet louter met wet- en regelgeving is te borgen. Daarnaast moet er sprake zijn van een welomschreven beleidsdoelstelling. Het moet duidelijk zijn welke publieke belangen dienen te worden geborgd ....Ik constateer op basis van bovenstaande analyse dat de KCB niet voldoet aan de criteria uit het kabinetsbeleid voor het aangaan van een nieuwe participatie. De publieke belangen zijn voldoende geborgd en het is derhalve niet nodig om risicodragend te investeren in de onderneming.

Wat nu? De aandeelhouders en de Comissie Balkenende hebben de afgelopen weken nadrukkelijk laten weten dat er zonder financiële steun van het Rijk geen toekomst meer is voor de kerncentrale. Overigens zou die subsidie dan gebruikt worden om de centrale nog een paar jaar te stutten, "in afwachting van een betere situatie op de elektriciteistmarkt". Niemand weet hoe die markt zich zal ontwikkelen, ook de aandeelhouders niet. Elk scenario dat uitgaat van een "aantrekkende markt" vanaf het jaar 2021 is minstens zo speculatief als een scenario dat zegt dat de prijs voor heel lange tijd laag zal blijven. Maar de aandeelhouders willen niet alleen het schip in; ze willen best nog wat geld lenen om de kerncentrale een paar jaar overeind te houden (met de gezonde delen van het energiebedrijf als onderpand) maar alleen als het Rijk bijspringt en deelt in het risico. Vandaag heeft Minister Kamp - terecht - laten weten hier niets voor te voelen. De bal ligt nu weer bij Delta die meteen aankondigde nog een poging te gaan wagen om Kamp op andere gedachten te brengen. Een achterhoedegevecht; Kamp gaat heus niet alsnog overstag. Delta dreigt nu ook met verkoop van gezonde delen om de kerncentrale te kunnen ondersteunen. Maar het is maar zeer de vraag of de aandeelhouders daar voor voelen......