You are here

Stroomdossier: Biomassa vergisting

In de stroomdossiers legt WISE uit hoe het precies zit met groene stroom en grijze stroom. In dit dossier antwoord op de vraag of elektriciteit geproduceerd met het vergisten van biomassa groene stroom is.

Welk deel van onze elektriciteit wordt opgewekt met vergisting van biomassa?

In 2015 werd in Nederland met vergisting circa 1 TWh (1 miljard kWh) aan elektriciteit opgewekt, minder dan één procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie (110 TWh). Het grootste deel hiervan werd opgewekt in co-vergisters met mest.

Biomassa co-vergisting

In de agrarische sector wordt veel energie gewonnen met vergisters. Het merendeel van de vergisters bestaat uit co-vergisters, dat wil zeggen dat tenminste 50% dierlijke mest samen met andere biomassastromen, de zogenaamde co-producten, wordt vergist. Co-vergisters worden slecht beoordeeld qua duurzaamheid, vooral vanwege de co-producten die nodig zijn om de gasopbrengst, en daarmee het financieel rendement, van de installatie te verhogen. Co-vergisting gebeurt namelijk meestal met biomassa die nuttiger kan worden ingezet als veevoer of voor de productie van compostaarde (CE Delft 2013).

Een vergistingsinstallatie produceert eerst gas dat vervolgens kan worden verbrand voor de elektriciteitswinning. Door de vele stappen in het productieproces is het totale energetische rendement van co-vergisters voor de elektriciteitsproductie over het algemeen laag. Het ontstane gas kan beter direct als biogas worden ingezet op plekken waar nauwelijks groene alternatieven voorhanden zijn, bijvoorbeeld voor industriële hoge temperatuur warmte of als scheepsbrandstof.

Om al deze redenen valt stroom uit vergisters in de minst duurzame categorie. Monovergisters (vergisters die uitsluitend mest verwerken) vormen een uitzondering en worden beter beoordeeld. 

Mono-mestvergisters

Mono-mestvergisters, vergisters die uitsluitend dierlijke mest verwerken, vallen qua duurzaamheid in de midden categorie. Ten opzichte van co-vergisters (waarin mest wordt vermengd met bijvoorbeeld maisresten) wordt hier geen gebruik gemaakt van plantaardig materiaal dat hoogwaardigere toepassingen kent. Op dit punt worden monovergisters dus beter beoordeeld van andere vergistingsinstallaties. Hoewel ook hier moet worden geconstateerd, net zoals bij de eerder omschreven co-vergisting, dat het ontstane gas beter als biogas kan worden ingezet dan omgezet te worden naar elektriciteit. 

Biomassa uit rioolslibverwerking en methaanafvang in stortplaatsen

Rioolslib heeft geen functie als veevoer of hoogwaardige grondstof in de procesindustrie. Gebruik voor de productie van biogas is daarom een goed idee.

Methaan is een sterk broeikasgas. Het komt vrij uit stortplaatsen als zogenaamd stortgas. Het afvangen van methaan op stortplaatsen zorgt er voor dat het niet in de atmosfeer terecht komt. Weliswaar komt er CO₂ vrij bij het gebruik van methaan voor de elektriciteitsproductie, maar over het hele proces gezien komt er aanzienlijk minder broeikasgas vrij (in CO₂-equivalenten) dan wanneer het methaan zou vervliegen.

Om deze redenen plaatsen we stroom gewonnen uit rioolslib en uit stortgas in de meest duurzame categorie.

Wat vindt WISE?

Stroom produceren met biogas vindt WISE in principe een goede zaak, zolang het produceren van biogas zelf een goede zaak is. En dat is niet altijd het geval.

Zo is er voor de productie van biogas geproduceerd in mestvergisters met co-vergisting, in aanvulling op de energie-arme mest, extra energierijke biomassa nodig om het vergistingsproces te laten draaien. Deze extra biomassa is eigenlijk in alle gevallen beter te benutten (hoogwaardiger toe te passen) met andere technieken.

Zo ook voor biogas uit stortplaatsen. Zolang er afval gestort wordt, is het benutten van het afgevangen stortgas nuttig. Afval storten is echter de allerlaatste optie om met afval om te gaan. Scheiding, recycling en energieterugwinning in afvalverbrandingsinstallaties zijn hoogwaardiger toepassingen.

Dus het biogas wat er nu ontstaat moet je natuurlijk benutten, maar voor de toekomst zal er beter gekeken moeten worden naar hoogwaardiger toepassingen voor de rest- en afvalstoffen die nu voor vergisting gebruikt worden.

Vind jij dit ook? Lees verder wat jij zelf kan doen:

Doe mee en draag bij aan een groenere stroomvoorziening!

Wat kan jij doen?

Lees ook onze andere stroomdossiers

Page last updated: 12-06-2017