You are here

Stroomdossier: Aardgas

In de stroomdossiers legt WISE uit hoe het precies zit met groene stroom en grijze stroom. In dit dossier elektriciteit opgewekt in aardgascentrales. Is dit duurzaam of kan dit duurzaam gemaakt worden?

Welk deel van onze elektriciteit wordt opgewekt in aardgascentrales?

In 2016 werd in Nederland bijna 52 miljard kWh opgewekt met aardgas. Dat komt overeen met 46% van onze elektriciteitsproductie. In 2009 bedroeg het aandeel van aardgas nog 60%. De afname komt omdat er de laatste jaren steeds meer stroom wordt opgewekt met kolencentrales. De reden hiervoor is simpel: kolen zijn goedkoper dan gas, en daardoor is er de laatste jaren steeds meer stroom opgewekt met kolencentrales. Vanuit klimaatbeleid gezien is dat vreemd, een kolencentrale stoot 2,5 zoveel broeikasgas uit als een aardgascentrale.
Er staan circa 40 gascentrales in Nederland. Maar veel gascentrales draaien op dit moment niet. Ze zijn tijdelijk uit dienst, maar worden wel onderhouden zodat ze eventueel over een tijd weer aangezet kunnen worden. Ze zijn als het ware 'in de mottenballen gezet'. Met de aardgascentrales die in de mottenballen staan kan ongeveer 9,5 miljard kWh worden opgewekt. Als alle aardgascapaciteit weer benut zou worden zou 55 miljard kWh stroom uit aardgas geproduceerd kunnen worden, 50% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie.

De reservecapaciteit van aardgascentrales die op deze wijze beschikbaar is bedraagt in 2017 4.700 MW (Tennet 2016). De capaciteit van de laatste vijf kolencentrales is 4.600 MW. Er is dus voldoende reservecapaciteit van aardgascentrales voorhanden om de kolencentrales volledig te vervangen.

Waar komt het aardgas vandaan?
Nederlandse elektriciteitscentrales verbruikten in 2016 ruim 7 miljard m3 aardgas. Dat staat gelijk aan circa 20% van het totale Nederlandse verbruik van 40 miljard m3. De Nederlandse aardgaswinning bedroeg in 2016 ruim 47 miljard m3 en er werd circa 53 miljard m3 geëxporteerd en 38 miljard m3 geïmporteerd (CBS 2017). De import (cijfers 2015) komt hoofdzakelijk uit Noorwegen (18.5 miljard m3), Rusland (7,6 miljard m3), en Verenigd Koninkrijk (5,5 miljard m3); CBS 2016a). Elektriciteitscentrales gebruiken vooral hoogcalorisch gas dat uit Noordzeevelden, enkele andere kleine velden en uit import komt. Slechts vijf aardgascentrales (alle vijf aangesloten op stadsverwarming) gebruiken laagcalorische aardgas uit het Groninger gasveld (1-2 miljard m3; Milieudefensie 2016). 

Hoeveel aardgas is er nog beschikbaar?
De bewezen wereldvoorraad aardgas is nog goed voor 53 jaar op basis van het huidige productieniveau (BP 2016). Verbruik en productie nemen naar verwachting toe en dan is de wereldvoorraad eerder op.
De Nederlandse aardgasvoorraad raakt sneller op. In 2008 al bereikte de Nederlandse aardgasproductie zijn piek. Als het huidige winningstempo gehandhaafd wordt is het Nederlandse aardgas over 17 jaar opgebruikt (2035). Vanaf 2025 wordt Nederland naar verwachting een netto importeur van aardgas (CBS 2016b). Vanwege de aardbevingen in Groningen heeft het kabinet besloten de gaswinning uit het Groningenveld vanaf 2017 te beperken tot 21 miljard m3. Als de veiligheid voor de Groningers voorop zou staan, zou er maximaal 12 miljard m3 per jaar gewonnen mogen worden volgens het Staatstoezicht op de Mijnen.

Klimaat- en andere effecten van elektriciteit uit aardgascentrales

Er bestaan verschillende technieken om aardgas om te zetten in elektriciteit en/of warmte. De technieken verschillen sterk wat betreft omzettingsefficiëntie (ca. 40 tot 62%) en daarmee ook broeikasbijdrage.

Aardgas met warmtekrachtkoppeling (WKK)
Bij de opwekking van stroom door het verbranden van aardgas komt ook veel warmte vrij. In een conventionele gascentrale gaat deze warmte veelal verloren; in een WKK-installatie krijgt de warmte een nuttige toepassing. Een WKK bespaart energie ten opzichte van gescheiden opwekking van stroom en warmte in een conventionele elektriciteitscentrale en een verwarmingsketel. De CO₂-uitstoot is dan ook lager (Cogen Nederland). De techniek om stroom op te wekken via aardgas met warmtekrachtkoppeling krijgt daarom meer punten dan opwekking via conventionele gascentrales. Aardgascentrales met WKK hebben een broeikasbijdrage van 298 gCO2eq/kWh. Dat is 2,5 keer zo laag als de emissie van een kolencentrale. Onderstaand plaatje laat zien waarom warmtekrachtkoppeling zo belangrijk is. Circa 2/3e van de energie gaat anders verloren in de vorm van thermische energie die niet benut wordt (maar naar de omgeving verdwijnt via koeltorens en koelwater).

Bron: IEA website http://www.iea.org/chp/whychpdhc/

Aardgas conventioneel
Conventionele aardgascentrales hebben een broeikasbijdrage van 396 gCO2eq/kWh. Daarmee stoten zij bijna de helft minder CO2 uit dan kolencentrales. Ook de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door gascentrales is veel lager dan die van kolencentrales. Daarom krijgen energiebedrijven voor productie en levering van stroom uit aardgas in ons onderzoek naar stroomleveranciers een middelmatige score.
Nieuwe investeringen in gascentrales, met of zonder WKK, worden in ons onderzoek laag beoordeeld. De redenering hierachter is dat er in veel landen al meer dan voldoende gascentrales zijn. Veel gascentrales staan momenteel stil (Energeia). Nieuwe investeringen in gascentrales zijn dus niet noodzakelijk en ook niet wenselijk. Binnen enkele decennia moeten de aardgascentrales grotendeels gesloten zijn, om de uitstoot van CO2 uit fossiele bronnen nog verder terug te dringen. 

Wat is groen gas?
De term groen gas wordt op twee manieren gebruikt:
1. Gas gemaakt en opgevangen in een installatie voor vergisting van biomassa.
2. Aardgas dat gecompenseerd wordt voor de CO2-emissie door een CO2-compensatieproject, meestal bosaanplant in een land ver weg.
Groen gas uit een vergistingsinstallatie kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, dat gebeurt dan ter plaatse in die installatie (en niet in een grote aardgascentrale). De geproduceerde stroom heet dan groene stroom. Een klein deel van het groene gas wordt in het (laagcalorisch) aardgasnet geïnjecteerd. Lees verder in ons blog over groen gas.

Elektriciteit opgewekt met aardgas: nodig tijdens de energietransitie?

Ja, daar zijn de experts het wel over eens. Met kolencentrales kunnen we stoppen, maar aardgas hebben we nog wel een tijdje nodig.  Volgens het Energy [r]Evolution-scenario dat in opdracht van Greenpeace en de European Renewable Energy Council is opgesteld en de Energievisie 2035 van Natuur & Milieu is aardgas daarom een fossiele brandstof die de ontwikkeling van duurzamere energievormen nog een tijdlang gaat begeleiden. De scenario’s laten zien dat een volledig schone en veilige energievoorziening wereldwijd haalbaar en betaalbaar is in 2050. De scenario’s omschrijven een snelle uitfasering van kernenergie, kolen en olie. De flexibiliteit van gascentrales zorgt ervoor dat gas goed samengaat met een snelle opkomst van duurzame bronnen als wind- en zonne-energie. Die flexibiliteit is belangrijk omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt. Een gascentrale stoot ongeveer de helft aan CO₂ uit vergeleken met een kolencentrale. 
Onderstaande grafiek van netbeheerder Tennet laat zien wat zij verwachten dat de ontwikkeling tot 2031 zal zijn. In het plaatje is ook mooi te zien dat de reservecapaciteit van aardgascentrales vanaf 2017 groter is dan het opgesteld vermogen van de kolencentrales.


De al genoemde duurzame energiescenario's laten overigens een veel snellere omslag naar wind, zon en biowarmte zien dan Tennet schetst: vergelijk hiervoor met de onderstaande figuur (Ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsproductie uit de Energievisie 2035 van Natuur & Milieu):

Wat vindt WISE?

WISE wil alle vormen van stroom zo snel mogelijk groen. Het gebruik van alle fossiele brandstoffen moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. Dat geldt ook voor aardgas, en al helemaal voor aardgas afkomstig uit het Groningen-veld. Vanaf 2030 moet het mogelijk zijn volledig over te schakelen op duurzame stroom. Tot die tijd bouwen we steeds meer productiecapaciteit op met zon en wind, en sluiten we stuk voor stuk de centrales die fossiele brandstoffen stoken.

Elektriciteitsopwekking met aardgas in een moderne STEG-centrale met warmtekrachtkoppeling (WKK) is de efficiëntste manier van stroomproductie op basis van fossiele brandstoffen. Als we moeten kiezen tussen kolen en aardgas, dan heeft aardgas met WKK verreweg de voorkeur. De CO2-emissie van een moderne kolencentrale is ruim 2,5 keer zoveel als die van een moderne gascentrale.

De consequentie van het sluiten van de laatste vijf kolencentrales is dat er - tijdelijk - overgeschakeld gaat worden op gascentrales. Dat kan ook, want er staat op dit moment een grote reservecapaciteit aan gascentrales in de mottenballen, in afwachting van betere tijden. Het sluiten van de kolencentrales en het aanschakelen van de gascentrales levert een grote reductie op van de emissie van broeikasgassen (ruim 60% minder) en is de meest kostenefficiënte maatregel.

Een klein deel van de elektriciteitscentrales draait op laagcalorisch aardgas uit het Groningen-veld. Deze centrales zijn al in gebruik. De centrales die in de mottenballen staan zullen hoogcalorisch gas gebruiken afkomstig uit Noordzeevelden, enkele andere kleine velden en import. Overschakelen van kolen naar aardgas leidt dus niet tot een toename van de vraag naar Gronings gas. Dat is van belang omdat het huidige productieniveau van het Groningen-veld nu al leidt tot aardbevingen, schade aan huizen en grote onrust. Hopelijk winnen de Groningers nog meer strijd en wordt de winning verder teruggeschroefd.

Vind jij dit ook? Lees verder wat jij zelf kan doen:

Doe mee en draag bij aan een groenere stroomvoorziening!

Wat kan jij doen?

Lees ook onze andere stroomdossiers

Page last updated: 12-06-2017